JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Centar za socijalni rad u Modriči nalazi se u centru grada na Trgu Nemanjića 4. Do 31.12.1979. godine bio je u sastavu SIZ-a socijalne zaštite, a od 01.01.1980. godine Skupština opštine Modriča donosi odluku o osnivanju Centra za socijalni rad.

U provođenju socijalne zaštite Centar za socijalni rad vrši sledeća javna ovlašćenja:

 • Rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj
  zaštiti,
 • Rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti dječije zaštite,
 • Rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti porodične zaštite i
  starateljstva,
 • Pruža usluge socijalnog rada u postupku rješavanja o pravima iz oblasti
  socijalne zaštite,
 • Vrši isplatu novčanih prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti

Centar za socijalni rad pored poslova koji su naprijed navedeni obavlja i stručne poslove u provođenju socijalne zaštite i socijalnog rada, porodične zaštite i dječije zaštite, i to:

 1. Otkriva i prati socijalne potrebe građana i probleme u oblasti socijalne
  zaštite,
 2. predlaže i preduzima mjere u rješavanju stanja socijalnih potreba građana i
  prati njihovo izvršenje,
 3. organizuje i provodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i dječije zaštite i
  neposredno pruža usluge socijalne zaštite i socijalnog rada,
 4. razvija i unapređuje preventivne aktivnosti koje doprinose sprečavanju i
  suzbijanju socijalnih problema,
 5. pruža dijagnostičke usluge, provodi odgovarajući tretman, savjetodavno-
  terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima,
 6. podstiče, organizuje i koordinira profesionalni i dobrovoljni rad u oblasti
  socijalne zaštite,
 7. radi na izvršavanju vaspitnih mjera prema maloljetnim licima,
 8. vodi evidenciju i dokumentaciju o pruženim uslugama i preduzetim mjerama u
  okviru svoje djelatnosti,
 9. vrši i druge poslove određene zakonom i odlukom Skupštine opštine

centar_zsr

Korisnik socijalne zaštite u smislu Zakona o socijalnoj zaštiti je lice koje se nalazi u stanju socijalne potrebe, i to:

Dijete:
– bez roditeljskog staranja,
– sa smetnjama u razvoju,
– čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama,
– žrtva nasilja,
– žrtva trgovine djecom,
– sa društveno neprihvatljivim ponašanjem,
– izloženo socijalno rizičnim ponašanjima,
– kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.

Punoljetno lice:
– materijalno neobezbijeđeno i za rad nesposobno lice,
– sa invaliditetom,
– starije, bez porodičnog staranja,
– sa društveno negativnim ponašanjem,
– žrtva zloupotrebe psihoaktivnih supstanci,
– žrtva nasilja u porodici,
– žrtva trgovine ljudima, i
– kome je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.

Prava u socijalnoj zaštiti su:
– novčana pomoć,
– dodatak za pomoć i njegu drugog lica,
– podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
– smještaj u ustanovu,
– zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu,
– pomoć i njega u kući,
– dnevno zbrinjavanje,
– jednokratna novčana pomoć, i
– savjetovanje.

Zgrada Centra je čvrste gradnje na sprat veličine 10,50 x 14, 50 m, arhitektonski prilagođena za rad sa strankama. U Centru je zaposleno 8 radnika, rad je organizovan timski i po teritorijalnom principu tj. po mjesnim zajednicama.

Adresa: Trg Nemanjića 4
Tel.
053/ 810-737
Tel/fax.
053/ 813-968
E-mail:
czsrmodrica@yahoo.com
Direktor:
Ružica Lazić, dipl.pedagog