РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
стамбенокомуналне послове и екологију

Број:     05/1-36-5/18
Датум:  22.01.2018. године

На основу члана 142. став  7. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16)  и члана 7. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе (,,Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Одјељење за просторно уређење , стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за подношење пријава за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Модрича

 I

Позивају се заинтересована физичка и правна лица да поднесу пријаве за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката на подручју општине Модрича и то из следећих области и струке:
-Архитектуре,
-Грађевинарство,
-Електротехнике (слаба и јака струја),
-Машинства,
-Саобраћаја.

II

На јавни конкурс могу се пријавити правна и физичка лица одговарајућих струка и профила, која испуњавају услове из члана 142. Закона о уређењу простора и грађењу ( ,,Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), а у складу сa чланом 110., 112. и 116. Закона о уређењу простора и грађењу посједују лиценцу за израду , ревизију техничке документације или извођење радова који су предмет техничког прегледа.

III

Чланови комисије не могу бити службена лица која су запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, лица која су учествовала у грађењу објекта, лица која су вршила послове стручног надзора као  ни лица која су запослена код извођача радова, а нису учествовала у изградњи објекта.

IV

У  пријави  на јавни конкурс неопходно је навести тачну адресу и општину становања/сједишта, број телефона (мобител, фиксни, факс), email, назив пословне банке и број трансакционог рачуна, те приложити следећу документацију:

  1. Овјерену копију лиценце из тачке II овог конкурса (за правна и физичка лица),
  2. Овјерену копију личне карте,
  3. Овјерену изјаву којом подносилац изјављује да ће благовремено писменим путем обавјестити Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича о свом изузећу из тачке III конкурса,
  4. 4. Правно лице које се пријављије на конкурс, осим овјерене копије лиценце за правно лице, прилаже списак свих запослених лица овјерен од Пореске управе (не старији од 3 мјесеца) и комплетну документацију конкурса за свако физичко лице запослено у том правном лицу, а које планира именовати у комисије за технички преглед.

V

Пријаве се подносе у року од  15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама ,,Глас Српске „, уредно запаковано у коверту, непосредно у Шалтер сали општине Модрича( шалтер  број  2) или поштом, на адресу:
Општина Модрича
Одјељење за просторно уређење,
стамбено комуналне послове и екологију
Видовданска бр.1 74 480 Модрича
Са назнаком: За јавни конкурс за технички преглед објеката – не отварај-

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Документација приложена уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

VI

Након комисијског прегледа и обраде пристиглих пријава, усвојена листа правних и физичких лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката биће објављена на огласној табли општине Модрича и интернет страници општине Модрича, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења јавног конкурса.

VII

Листа правних и физичких лица за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката важи двије године од дана објављивања, након чега се поново спроводи јавни конкурс.

Кандидати са листе правних и физичких лица која испуњавају услове из овог јавног конкурса дужни су, у периоду у којем буду обављали послове техничког прегледа објекта, овом органу благовремено пријављивати све промјене које се односе на адресу, број телефона и трансакционог рачуна, као и евентуалну привремену или трајну спријеченост за обављање наведених послова.

Чланови Комисије који буду поступили супротно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу,  Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе и рјешења о именовању комисије, губе право да врше технички преглед објеката и биће брисани са листе лица која испуњавају услове.

Образац изјаве из тачке IV алинеја 3.  може се преузети сваки радни дан од 7,00 до 15,00 сати у Шалтер сали (шалтер  број 2)  или на интернет страници :www.modrica.ba

Контакт телефoни: 053/810-511 и 053/810-433

                                                                                                                                              

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јован Мишић, дипл.инж.грађ.

 

ИЗЈАВА