Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да је Одјељење за привреду и друштвене дјелатности дана, 23.4.2018. године од стране  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Бања Лука-Агенције за аграрна плаћања запримило допис број:831/18 у коме су наведени дужници репроматеријала (минерално ђубриво) за прољетну и јесењу сјетву 2009. и 2011. година.

На наведеном списку се налази 156 дужника са подручја наше Општине од којих је 6 утужено.

Обзиром да је на ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а.д Бања Лука покренут стечајни поступак, на Скупштини повјерилаца која је одржана дана, 05.4.2018. године је одлучено:
– да се свим пољопривредним произвођачима (физичка лица) омогући да измире своја дуговања најкасније до 30.9.2018. године и то само износ главног дуга уз отпис камата,
– да се пролонгира покретање поступка извршења правоснажних пресуда за физичка лица и да се истим омогући да измире своје обавезе по основу главног дуга и судских трошкова до 30.9.2018. године у ком случају би им се отписала камата., а у случају не поступања по истом, покренуће се извршни поступци пред надлежним судовима за наплату главног дуга, законских затезних камата и судских трошкова.

Све накнадне уплате по истеку наведеног рока (30.9.2018. година) ће се сматрати текућим дуговањима и повјерилац ће предузети све законом предвиђене мјере.

Дуговања можете уплатити на жиро рачун број:562-099-81420025-96 (НЛБ Развојна банка)
Прималац:ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а.д у стечају Бања Лука.

 За све информације можете се обратити на телефон број:051/326-332 (ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а.д. у стечају Бања Лука или 053/810-511  лок.127 (Одјељење за привреду и друштвене дјеластности општине Модрича).

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕ ДЈЕЛАТНОСТИ