РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02- 33- 32/18
Датум: 22.10.2018. године

На основу Стратегије   развоја општине Модрича 2017-2026. година („Службени гласник општине Модрича“ , број 8/17) и Програма подстицајних мјера у области пољопривреде и прехрамбене индустрије 2017.-2021. година Начелник општине Модрича  о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за предају документације за остваривање права на општински подстицај у пољопривредној производњи у 2018. години

 

1.ДИРЕКТНА ПОДРШКА СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
1.1. узгој квалитетно приплодних јуница (музна грла и стеоне јунице мин. 5 грла),
1.2. узгој квалитетно приплодних крмача (мин.5 крмача),
1.3. узгој квалитетно приплодних оваца и коза (чије основно стадо има мин.30 оваца),
1.4. узгој товне јунади  (мин. 5 грла у турнусу),
1.5  узгој товних пилића-бројлера,
1.6. узгој пчела ( мин.30 кошница и да је члан удружења),
1.7. вађење крви млијечним грлима.

2.ДИРЕКТНА ПОДРШКА БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
2.1. сјетва поврћа на отвореном (минимум 0,5 ha за дињу, лубеницу,црни и бијели лук, кромпир и купус, а за остале повртларске културе 0,1 ha)
2.2. сјетва поврћа у заштићеном простору ( минимална површина једне културе 100м2)

3.ПОДРШКА НОВИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
3.1. Подизање вишегодишњих засада воћа (минимум 0,3ha за јабучасто, коштичаво и језграсто, минимум 0,1 ha за јагодасто воће)
3.2. Изградња пластеника и стакленика и набавка опреме (најмање 200м2 укупне корисне површине)

4.ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА ТРЖИШНОСТИ И ФИНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
4.1.  уговарање производње прераде воћа и поврћа

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА:

1.ДИРЕКТНА ПОДРШКА СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
1.1.Узгој квалитетно приплодних јуница
-копију пасоша животиње за коју се подноси захтјев за подстицај или Образац о упису животиње,
-потврда о осјемењавању и гравидности од надлежне ветеринарске станице,
-изјава власника грла да исто неће отуђити до другог телења осим здравствених проблема.
1.2.Узгој квалитетно приплодних уматичених крмача
-препис картона употребе у приплоду,
1.3.Узгој квалитетно приплодних оваца и коза
-потврда о извршеном обиљежавању животиња,
-потврда ветеринарске станице да су проведене ветеринарско-санитарне мјере,
1.4.Узгој товне јунади
-копија пасоша или обрасца за пријављивање животиња А1, а уколико грло није обиљежено изјава власника животиња да захтјев за предметно грло подноси први пут,
-уколико је грло продано потребно је приложити рачун о продаји са бројем ушне маркице и тежином.
1.5.Узгој товних пилића-бројлера
-рачун за набављене пилиће или изјава одговорног лица о поријеклу једнодневних пилића,
-увјерење о здравственом стању једнодневних пилића,
-увјерење о здравственом стању бројлера,
-рачун или откупни блок (лист) о продаји бројлера.
1.6. Узгој пчела
-захтјев подноси удружење пчелара.

2.ДИРЕКТНА ПОДРШКА БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
2.1. Сјетва поврћа на отвореном
-малопродајни фискални рачун за купљено сјеме/расад уз потписану и овјерену фактуру/отпремницу која гласи на име подносиоца или уговор од откупљивача.
2.2  Сјетва поврћа у заштићеном простору
-малопродајни фискални рачун за купљено сјеме/расад уз потписану и овјерену фактуру/отпремницу која гласи на име подносиоца захтјева

3.ПОДРШКА НОВИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
3.1. Подизање вишегодишњих засада воћа
-малопродајни фискални рачун за купљени садни материјал уз потписану и овјерену фактуру/отпремницу која гласи на име подносиоца захтјева
-увјерење о здравственом стању садница и декларацију о квалитету садног материјала
3.2. Изградња пластеника и стакленика и набавка опреме
-малопродајни фискални рачун за купљени пластеник и опрему уз потписану и овјерену фактуру/отпремницу која гласи на име подносиоца захтјева

4.ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА ТРЖИШНОСТИ И ФИНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА
4.1. Уговарање производње прераде воћа и поврћа
-робно аналитичке картице са прилогом потписаних и овјерених откупних блокова на основу којих је извршен откуп
-спецификација корисника подстицаја са количином откупљених производа попуњен на образцу 5 који се налази у прилогу програма подстицајних мјера

5,ВАНРЕДНА МЈЕРА ПОМОЋИ
5.1 -Вађење крви млијечним грлима
-копија пасоша животиње код које је рађено вађење крви,
-признаница надлежне ветеринарске службе о спроведеним мјерама,
-уговор са откупљивачем млијека.

Право на подстицајна средства у пољопривреди имају пољопривредна газдинства, привредна друштва, предузетници и откупљивачи са пребивалиштем, односно сједиштем у општини Модрича, која обављају пољопривредну дјелатност на подручју општине Модрича и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава .

Захтјеви са документацијом  се подносе у ШАЛТЕР САЛИ општинске управе  Модрича.

Све информације се могу добити од службеника (Сида Томић, Тодор Којић и Јован Поповић) на телефоне: 053/810-511 (локал  110 и 112).

Захтјеви за остваривање новчаних подстицаја подносе се закључно са  09.11. 2018. године, изузев за подизање вишегодишњих засада јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа. Рок за подношење захтјева за подизање вишегодишњих засада јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа рок је 30.11.2018. године.

НАПОМЕНА: Физичка лица, предузетници и правна лица који су предмет подстицаја остварили од донаторских средстава невладиног сектора, не могу остварити подстицај по овом Програму, као ни лица која су у 2018. години остварила подстицајна средства из Буџета општине Модрича по неком другом основу.

Н А Ч Е Л Н И К
Младен Крекић