У Скупштинској сали општине Модрича  20. новембра 2018. године одржана је 20. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су присуствовала 22 одборника.   На почетку сједнице повучена је 3. тачка Дневног реда из сазива, (Разматрање и доношење Одлуке о куповини непокретности – к.ч. број: 501/6, к.о. Доњи Скугрић 1) тако да је усвојен сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 04.09.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији;
 4. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о додјели новоизграђеног објекта дјечијег вртића и кафе посластичарнице;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о критеријумима за остваривање права на субвенцију закупнине за стан;
 6. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу дужности директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о именовању директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању Комисије за спровођење поновног Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу члана Савјета за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности;
 12. Разматрање и доношење Рјешења о именовању члана Савјета за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности;
 13. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период од 01.01. до 30.06.2018. године;
 14. Разматрање Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за период 01.01. -30.06.2018. години;
 15. Разматрање Омладинске политике општине Модрича за период 2018-2022. године;
 16. Разматрање годишњег Извјештаја о реализацији Стратегије развоја општине Модрича за 2017. годину;
 17. Разматрање Извјештаја о раду Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича за 2017/2018. годину;
 18. Разматрање годишњег Програма рада Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича за 2018/2019. годину;
 19. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа Српски културни центар Модрича за 2017. годину са финансијским извјештајем за 2017. годину;
 20. Разматрање Извјештаја о упису ученика у основним школама и средњој школи у школској 2018/19. години, са освртом на успјех ученика, стање кадрова, материјални положај школа и опремљеност подручних основних школа;
 21. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 22. Разно.

Пета тачка дневног реда, Разматрање и доношење Одлуке о критеријумима за остваривање права на субвенцију закупнине за стан, усвојена је већином гласова након краће расправе и појашњења начелнице Одјељења за борачко инвалидксу заштиту и опште послове Босе Новаковић, као предлагача ове тачке.

Извјештаја о извршењу буџета за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године без расправе усвојен је већином гласова. Начелник одјељења за финансије Борислав Гвозден је поводом ове тачке Дневног реда рекао:

„Од планираних 9.673.000 КМ колико износи укупан буџетски оквир ми смо га остварили са неких 47% што је отприлике неких 4.600.000 заокружено. Мислим да можемо бити задовољни оствареним резултатима зато што су нама најважнији приходи од индиректних пореза односно укупни порески приходи су остварени са индексом од 49. Тамо гдје биљежимо подбачај то су непорески приходи али то је нешто што смо ми очекивали јер тек у другом полугодишту текуће године очекујемо остварење плана непореских прихода, тако да можемо рећи да се буџет одвијао у складу са нашим очекивањима“.

Уз краће расправе усвојене су шеснаеста тачка дневног реда већином гласова и двадесета тачка дневног реда једногласно. Без дискусија, већином гласова усвојене су шеста, седма, тринаеста и деветнаеста тачка дневног реда. Једногласно и без расправе усвојене су остале тачке дневног реда.

„Управо смо завршили сједницу Скупштине општине Модрича. Веома брзо и експедитивно смо радили. Од битнијих тачака усвојили смо Извјештаја о извршењу буџета за период од 01.01. до 30.06.2018. године, изабрали смо нову – стару директорицу вртића, усвојили Стратегију развоја и Омладинску политику. Захвалио бих се свим одборницима на брзини и разумијевању,“ рекао је Велибор Цвијић, потпредсједник Скупштине општине Модрича.

Сједница је завршена у 11.00 часова.