ZAPOSLENI U ODJELJENJU

Alenka Ilovčević, dipl.ekonomista

Alenka Ilovčević, dipl.ekonomista

NAČELNIK ODJELJENJA

Rođena je 13. 10. 1979. godine u Doboju. Završila je Ekonomski fakultet u Banja Luci. Do imenovanja na funkciju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti obavljala je dužnost klijent menadžera u poslovnici Nove banke AD Banja Luka u Modriči.

Telefon: 811-554
E-mail:nprivreda@modrica.ba

Julka Novaković

dipl.ekonomista

Samostalni stručni saradnik za privredu i plansko-analitičke poslove
Telefon: 810-474
Lokal: 114

Bogdanka Stanić - Ristić

dipl.pravnik

Samostalni stručni saradnik za upravno pravne poslove iz oblasti privrede i preduzetništva
Lokal: 114

Dušanka Lejić

dipl.ekonomista

Samostalni stručni saradnik za turizam, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, humanitarne i nevladine organizacije
Lokal: 108

Milan Vračević

dipl.ekonomista

Samostalni stručni saradnik za obrazovanje, sport, omladinu i kulturu
Lokal: 108

Todor Kojić

dipl.inž.poljoprivrede

Poljoprivredni inspektor
Lokal: 110

Spomenka Mićić

DBM

Veterinarski inspektor
Telefon: 810-409
Lokal: 109

Dara Krneta

dipl.pravnik

Tržišni inspektor
Lokal: 110

Nada Stajić

dipl.inž.saobraćaja

Saobraćajni inspektor
Telefon: 810-409
Lokal: 109

Odsjek za poljoprivredu

Sida Tomić

dipl.inž.poljoprivrede

Samostalni stručni saradnik za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, lov i ribolov
Lokal: 127

Jovan Popović

dipl.inž.poljoprivrede

Viši stručni saradnik za stočarsku proizvodnju i podsticaj u poljoprivredi
Lokal: 127

Odsjek za upravljanje razvojem

Mustafa Mustajbegović

prof. odbrane i zaštite

Samostalni stručni saradnik za razvoj i evropske integracije
Telefon: 813-026
Lokal: 111

Ivana Mijanić

dipl.ekonomista

Samostalni stručni saradnik za koordinaciju razvoja i pripremu prioritetnih projekata
Telefon: 813-026
Lokal: 111

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 810-511 ili 810-433. Pozivni za Modriču je 053.

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA

  • prati stanje, vrši upravne i studijsko- analitičke poslove, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti privrede (poljoprivrede, vodo­privrede, šumarstva, prerađivačke industrije, građevinarstva, trgovine, turizma, saobraćaja, ugostiteljstva, zaštite prirodnih dobara) i preduzetništva,
  • u oblasti društvenih djelatnosti u okviru svojih ovlašćenja izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na predškolsko i školsko obrazovanje i vaspitanje, nauku, kulturu, sport, fizičku kul­turu, zdravstvo, socijalnu i dječiju zaštitu, om­ladinsko organizovanje, nevladine organizacije, humanitarne djelatnosti, ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti,
  • kao povjerene poslove jedinicama lokalne sa­mouprave vrši neposredni inspekcijski nad­zor nad primjenom zakona i drugih propisa ve­zanih za oblast inspekcije za hranu, tržišne, poljoprivredne, veterinarske, vodne, saobraćajne, zdravstvene i inspekcije rada, te predlaže i preduzima mjere u okviru svojih ovlašćenja,
  • predlaže i preduzima mjere za razvoj i unapređenje oblasti za koje je nadležno,
  • vodi propisane registre, te prikuplja i obrađuje statističke podatke iz oblasti privrede i društvenih djelatnosti i preduzetništva,
  • vrši stručne i administrativne poslove u po­stupku pokretanja javnih nabavki iz djelokruga odjeljenja i prati realizaciju nabavki,
  • vrši druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.