ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Срђан Јовановић

Срђан Јовановић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Телефон: 053/812-626
E-mail: srdjan.jovanovic@modrica.ba

Биографија:
Рођен 16.04.1985. године из Скугрића. По занимању дипломирани економиста. Од 2014. године запослен у фирми „Optima Power“  d.o.o. У периоду од 2012 – 2020. године биран за одборника у СО Модрича испред Српске демократске странке. Ожењен, отац  двоје дјеце.

Сања Ивановић

дипл.еколог

Самостални стручни сарадник за енергетску ефикасност и заштиту животне средине
Телефон: 820-820
Локал: 106
E-mail: sanja.ivanovic@modrica.ba

Мирко Миљевић

дипл.инж.архитектуре

Урбанистичко-грађевински инспектор
Телефон: 820-820
Локал: 106
E-mail: mirko.miljevic@modrica.ba

Саша Божић

дипл.инж.грађевинарства

Самостални стручни сарадник за стамбено комуналне послове
Телефон: 810-104
Локал: 103
E-mail: sasa.bozic@modrica.ba

Драган Петровић

дипл.инж.грађевинарства

Самостални стручни сарадник за стамбено комуналне послове
Телефон: 820-821
Локал: 105
E-mail: dragan.petrovic@modrica.ba

Милан Боројевић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
Локал: 102
E-mail: milan.borojevic@modrica.ba

Михајло Жарић

грађевински техничар

Стручни сарадник за стамбено комуналне послове и теренске увиђаје
Телефон: 810-104
Локал: 103
E-mail: mihajlo.zaric@modrica.ba

Душан Цвијановић

инж.грађевинарства

Виши стручни сарадник за стамбено-комуналне послове
Телефон: 810-104
Локал: 103
E-mail: dusan.cvijanovic@modrica.ba

Одсјек за просторно уређење

Оливера Чанић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за издавање грађевинских и употребних дозвола
Локал: 102
E-mail: olivera.canic@modrica.ba

Гордана Петровић

дипл.инж.архитектуре

Самостални стручни сарадник за просторно уређење и локацијске услове
Телефон: 820-821
Локал: 105
E-mail: gordana.petrovic@modrica.ba

Јово Тешић

дипл.инж.грађевинарства

Самостални стручни сарадник за просторно уређење и локацијске услове
Телефон: 820-821
Локал: 105
E-mail: jovo.tesic@modrica.ba

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 053/810-511 или 053/810-433.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

  1. учествује у припреми документације за израду и доношење просторних и регулационих планова на подручју општине,
  2. израђује урбанистичко-техничке услове за поједину врсту објеката у складу са урбанистичким и регулационим планом за поједину врсту објеката у складу са просторним и регулационим планом за одређено подручје општине,
  3. израда рјешења о урбанистичкој сагласности,
  4. израда рјешења о одобрењу за грађење,
  5. израда рјешења о одобрењу за употребу објекта,
  6. контрола изградње објеката и уређења простора,
  7. послови везани за парцелацију и комплетирање грађевинског земљишта ,
  8. израда извода из урбанистичког и регулационих планова,
  9. послови који се односе на исколчавање грађевинских објеката,
  10. други послови у складу са законима, Статутом општине и одлукама Начелника општине.