ZAPOSLENI U ODJELJENJU

Odsjek stručne službe Skupštine opštine

Aleksandra Đurić

Aleksandra Đurić

SEKRETAR SKUPŠTINE

Rođena 08.05.1986. godine u Sarajevu. Pravni fakultet završila u Banja Luci.
U periodu 2011-2013. godine obavljala volonterski rad u Osnovnom sudu u Modriči i bila angažovana u okviru Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa. Školsku 2013/2014. godinu radila kao profesor prava u Srednjoškolskom centru „Jovan Cvijić“ u Modriči i u Srednjoškolskom centru „Nikola Tesla“ u Vukosavlju. 2015. godine imenovana za sekretara Skupštine opštine Vukosavlje i tu dužnost vršila do imenovanja za sekretara Skupštine opštine Modriča. Položila ispit za rad u organima uprave. Položila pravosudni ispit.

Tel: 810 368
Faks:
810-058
E-mail:sso@modrica.ba

Posao sekretara Skupštine opštine:

1. U saradnji sa predsjednikom Skupštine i Načelnikom opštine priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine.
2. Pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine, obavještava javnost o radu Skupštine.
3. Rukovodi stručnom službom.
4. Vrši i druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine opštine.
5. Sekretara Skupštine opštine imenuje Skupština opštine na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja.

Darko Purić

dipl.politikolog

Samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove
Telefon: 810-368
Lokal: 118

Odsjek stručne službe Načelnika opštine

Brankica Popović

dipl. ekonomista

Stručni savjetnik za privredu
Telefon: 810-469
Lokal: 144
E-mail: savjetnik@modrica.ba

Petar Gagulić

dipl. ekonomista

Stručni savjetnik za projekte i investicije lokalne zajednice
Telefon: 810-469
Lokal: 144
E-mail: savjetnik@modrica.ba

Tanja Stojanović

dipl. pravnik

Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove i zastupanje opštine
Lokal: 119

Dejan Stanković

dipl. pravnik

Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove i zastupanje opštine
Lokal: 119

Nada Milojević

dipl.pravnik

Samostalni stručni saradnik za poslove načelnika opštine
Lokal: 123

Mirjana Goranović

dipl. pravnik

Samostalni stručni saradnik za poslove načelnika opštine
Lokal: 123

Stana Đurić

poslovno pravni tehničar

Stručni saradnik za poslove tehničkog sekretara načelnika opštine
Telefon: 810-170
Faks: 810-185
Lokal: 124

Sreto Cvijanović

VKV vozač

Vozač

Milenko Mišić

VKV vozač

Vozač

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 810-511 ili 810-433. Pozivni za Modriču je 053.

Nadležnosti Stručne službe SO i načelnika opštine

  1. izrada normativnih akata za Službu i izrada i korekcija opštinskih propisa, pripremanje i kompletiranje materijala i pružanje stručne pomoći skupštinskim komisijama, odborima i savjetima,
  2. obavljanje protokolarnih poslova za Skupštinu i njena radna tijela, Načelnika i za opštinske organe i službe,
  3. obrada informacija za potrebe odbornika, klubova odbornika i stranaka, kao i narodnih poslanika, pripremanje materijala za Službeni glasnik, otprema Službenog glasnika odbornicima i preduzećima,
  4. pripremanje i kompletiranje materijala, te pisanje poziva za sjednicu Skupštine opštine i sjednice Kluba odbornika, vođenje i sređivanje zapisnika, izrada konačnih zapisnika i izvoda iz zapisnika, sa sjednica Skupštine opštine, za arhivu i sjedničke materijale,
  5. vođenje registra propisa Skupštine opštine i indeksa uz registar,
  6. obavljanje tehničkih poslova za Predsjednika Skupštine opštine i vršenje drugih poslova po nalogu Predsjednika i Sekretara Skupštine opštine,
  7. pripremanje i kompletiranje predmeta za potrebe Načelnika opštine, pripremanje i pisanje poziva za sjednice koje saziva Načelnik opštine, priprema zaključaka sa sjednice i vođenje zapisnika,
  8. prijem i obavještavanje stranaka,
  9. uspostavljanje unutrašnje i spoljne telefonske veze preko telefonske centrale, evidentiranje razgovora,
  10. obavlja i druge poslove vezane za rad Skupštine opštine i Načelnika opštine.