Na području naše opštine osnovni površinski tok je rijeka Bosna koji pripada slivu rijeke Save. Kroz opštinu Modriča protiče u dužini 18 kilometara, sa prosječnom širinom od 90 metara. Najveći vodostaj ima u periodu mart-maj i novembar, a najniži u periodu avgust-septembar. Pritoke rijeke Bosne na našem području su rječice: Adarska rijeka, Mala rijeka, Velika rijeka, Vranjačka rijeka, Babešnica, Dusa, Tolisa kao desne pritoke, a lijeve pritoke su: Ljubioča, Botajička Rijeka.

bosna2

Od vještačkih vodnih tijela na području Opštine se nalazi vještačko jezero u Dobrinji i Zapadni lateralni kanal. Vještačko jezero je privatni posjed i služi za uzgoj ribe površine oko 1 hektar, a Zapadni lateralni kanal je izgrađen 1973. godine koji ima funkciju prihvata i odvođenja brdskih voda u rijeku Bosnu s ciljem zaštita od poplave.

bosna1