Skupština opštine Modriča ostvaruje zakonodavnu vlast u okviru poslova povjerenih opštini. Ona je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine. Skupština opštine ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju na konstitutivnoj sjednici Skupštine iz reda odbornika većinom glasova izabranih odbornika.

Predsjednik Skupštine opštine
Velibor Cvijić

Potpredsjednik Skupštine opštine

Sekretar Skupštine opštine
Aleksandra Đurić

Tel: 053/810-428
Tel/fakѕ: 053/810-058

 

Nadležnosti Skupštine opštine:

1. Donosi Statut opštine.
2. Donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje.
3. Donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe.
4. Donosi budžet i završni račun.
5. Donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe.
6. Donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom.
7. Donosi provedbene planove.
8. Donosi odluke o raspolaganju imovinom opštine.
9. Donosi program uređenja građjevinskog zemljišta.
10. Donosi odluku o određjivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta.
11. Donosi odluku o proglašenju praznika opštine.
12. Donosi odluku o simbolu opštine.
13. Donosi odluku o članstvu opštine u Savezu opština i gradova
i udruživanju u druge saveze i organizacije.
14. Donosi plan korišćenja javnih površina.
15. Donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke.
16. Donosi odluku o nagradama i priznanjima.
17. Bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika SO, zamjenika načelnika opštine i sekretara SO.
18. Odlučuje o zaduženju opštine.
19. Osniva javna i komunalna preduzeća i ustanove drugih djelatnosti
za obavljanje poslova od interesa za opštinu.
20. Raspisuje javni zajam i samodoprinos.
21. Raspisuje referendum.
22. Daje mišljenje o promjeni granica opštine.
23. Oodlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom.

 

Dokumenti:

Etički kodeks
Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice