• 28. септембра 2021.
 • 10:00
 • Плава сала СКЦ

САЗВАНА 7. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 28.09.2021. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ  У 10.00 ЧАСОВА У ПЛАВОЈ САЛИ (ЈП „СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ МОДРИЧА)

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 

 1. Извод из записника са 1. Посебне сједнице Скупштине општине одржане 09.07.2021.године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 4. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
 5. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 6. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије.
 7. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 8. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције.
 9. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 10. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
 11. Приједлог  Рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 12. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије.
 13. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 14. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију.
 15. Приједлог Рјешења о разрјечењу чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:
  а) Одбор за безбједност заједнице;
  б) Савјет за здрaвствену и социјалну заштиту.
 16. Приједлог Рјешења о именовању чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:
  а) Одбор за безбједност заједнице;
  б) Савјет за здрaвствену и социјалну заштиту.
 17. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича.
 18. Приједлог Одлуке о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Модрича.
 19. Приједлог Одлуке о утврђивању локације за депонију отпада општине Модрича.
 20. Нацрт Одлуке о водоводу и канализацији.
 21. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.
 22. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности.
 23. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-39/21)
 24. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-51/21).
 25. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 26. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
 27. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича.
 28. Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за период 01.01. до 30.06.2021.године.
 29. Извјештај о кориштењу буџетске резерве за период 01. до 30.06.2021. године.
 30. Извјештај о релизацији стратегије развоја Општине Модрича за период 2019-2020. године.
 31. Извјештај о реализованим пројектима 2017-2020. године.
 32. Извјештај о раду за 2020/21.годину и Програм рада за 2021/22. годину ЈПУ“ Наша радост“.
 33. Приједлог Одлуке о давању сагласности за повећање броја дјеце у васпитним групама у ЈПУ „Наша радост“ Модрича.
 34. Извјештај о упису ученика у основне и средњoj школи за школску 2021/22. годину  са освртом на успјех ученика, опремљености подручних и основних школа.
 35. Информација о пословању привреде на подручју општине Модрича у 2020. години.
 36. Информација о реализацији Програма омладинске политике у 2020. години.
 37. Стратегија развоја социјалног становања на подручју општине Модрича за период 2021-2027. година.
 38. Приједлози ,иницијативе и питања одборника.
 39. Разно

ПРЕДСЈЕДНИК СО
Милутин Поповић, с.р.