• 31. маја 2023.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗВАНА 24. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 31.05.2023. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ).

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Верификација мандата одборника.
 2. Извод из записника са 23. сједнице Скупштине општине Модрича од марта и 26. априла 2022. године.
 3. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 590/3 к.о. Модрича, путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 5. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 590/4 к.о. Модрича, путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 6. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 7. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о преносу права својине на непокретности означеној као к.ч. 2811/4 и 2811/5 за к.о. Модрича у корист општине Модрича, без накнаде.
 8. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о преносу права својине на непокретности означеној као к.ч. 2811/7 к.о. Модрича у корист општине Модрича, без накнаде.
 9. Приједлог Одлуке о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта за постављање киоска привременог карактера, путем усменог јавног надметања (лицитације).
 10. Приједлог Одлуке о уступању моторног возила.
 11. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршилаца дужности предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича.
 12. Приједлог Рјешења о именовању предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича.
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ „Културно- спортски центар“ Модрича.
 14. Приједлог Рјешења о имеоновању директора ЈУ „Културно- спортски центар“ Модрича.
 15. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
 16. Приједлог Рјешења о именовању члана управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
 17. Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за 2022. годину.
 18. Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве у 2022. години.
 19. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за период 2022-2024 у 2022. години.
 20. Допуна Плана капиталних инвестиција за период 2022-2024. година.
 21. Извјештај о рјешавању предмета у управном поступку Општинске управе Модрича за 2022. годину.
 22. Извјештај о реализацији Стратегије за сарадњу са дијаспором.
 23. Информација о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2022. годину.
 24. Информација о стању јавне безбједности на подручју општине Модрича у 2022. години.
 25. Информација о стању запослености и незапослености на подручју општине Модрича у 2022. години са освртом на потребе кадрова за развој општине.
 26. Информација о провођењу Протокола о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава насиља у породици.
 27. Захтјев групе становника Кужњаче за формирање мјесне заједнице Кужњача.
 28. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 29. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милутин Поповић с.р.

Скупштински материјал за 24. сједницу Скупштине општине Модричa (31.05.2023.)