На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16- Одлука Уставног суда Републике Српске, 107/19 и 1/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединице локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 20/12 и 63/19 – Одлука Уставног суда Републике Српске) и члана  2. Одлуке  о продаји непокретности у својини општине Модрича уписаних у КО Ријечани Доњи путем усменог јавног надметања (лицитације), („Службени гласник општине Модрича» ,број:5/21), Начелник општине Модрича, расписује

О Г Л А С

о продаји непокретности у својини општине Модрича уписаних у КО Ријечани Доњи путем усменог јавног надметања – лицитацијe 

 I. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА

  • Општина Модрича
  • Адреса: Видовданска број 1
  • Поштански број и мјесто: 74480 Модрича
  • Телефон/факс: 053/810-511

II. НАЧИН ПРОДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Путем усменог јавног надметања – лицитације

III. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

  • к.ч. број: 628/1 „Турсунуша“, кућа и зграда површине 280 м², приступни пут-површине 300 м2 и двориште, – површине 2012 м2, уписано у посједовни лист број: 348 КО Ријечани Доњи, посјед Скупштине општине Модрича са дијелом 1/1 , што по старом премјеру одговара к.ч. број:812/12 „Турсунуша“, двориште, – површине 2012 м2 ,приступни пут-површине 300 м2 и кућа и зграда површине 280 м², уписано у земљишнокњижни уложак број : 391 за к.о. Ријечани, власништво Општине Модрича са дијелом 1/1, без укњижених терета.

IV. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији, што је у складу са чланом 15. Правилника. Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључује се уговор у писаној форми, након прибављеног позитивног мишљења Правобранилаштва Републике Српске.

Ако учесник лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, након закључене лицитације одустане од куповине предметног земљишта, губи право на поврaћај положене кауције а поступак лицитације се понавља.

V. ПОЧЕТНА ПРОДАЈНА ЦИЈЕНА И КАУЦИЈА

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта износи 3,50 КМ/м² што укупно износи 9.072,00 КМ.

За учешће у поступку лицитације учесници су  дужни положити на име кауције износ од 1.000,00 КМ, на жиро рачун Општине Модрича  број: 562-011-00000062-61 отворен код НЛБ Развојна банка.

Учесницима на лицитацији уплаћени износ кауције враћа се у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања – лицитације, осим учеснику лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија и иста ће бити урачуната у купопродајну цијену.

Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје  и добити тражене информације у Стручној служби Скупштине општине и Начелника општине, канцеларија бр. 4 сваким радним даном од 8 до 14 часова.

VI. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА КУПОПРОДАЈНЕ ЦИЈЕНЕ

Купопродајну цијену предметне некретнине учесник лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у   року од 15 дана од дана закључења уговора на жиро рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 3 дана по уплати купопродајне цијене о чему ће се сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.

Исплатом купопродајне цијене купац стиче услове за упис права својине на земљишту у јавним евиденцијама непокретности.

Трошкове нотарске обраде уговора о продаји и преноса лицитиране непокретности сноси купац, као и трошкове уклањања постојећег објекта.

VII. ПРИЈАВА

Право учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица која у складу са законом,могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској,односно Босни и Херцеговини .

Рок за подношење пријава за учешће на лицитацији је 27.04.2021. године (уторак) до 15 h . Уз пријаву за учешће на лицитацији доставља се доказ о уплати кауције, овјерена фотокопија личне карте за физичка лица, односно овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар и овјерена пуномоћ за заступање, број жиро или текућег рачуна на који ће се извршити поврат уплаћене кауције учесницима са којима неће бити закључен уговор.

Пријаве за учешће на лицитацији са потребном докуменацијом достављају се непосредно у Шалтер салу Општинске управе Модрича или путем поште у затвореној коверти на адресу : Општина Модрича, Видовданска 1 са назнаком: „ Комисија за спровођење јавног надметања“

VIII. ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА  ЛИЦИТАЦИЈЕ       

Лицитација ће бити одржана дана 29.04. 2021. године (четвртак) у 14.00 h у згради општине Модрича, Видовданска број 1. (скупштинска сала)

IX. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА

Овај оглас биће објављен у дневном листу Глас Српске а објавиће се истовремено на Радио Модричи, web страници општине и огласној табли.

 

 

Број:     02-022-67/21                                                                                                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК

Датум:  09.04.2021.године                                                                                                                                                                                       Јовица Радуловић, дипл. правник, с.р.