Промјена личног имена
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  1
 A1  Назив административног поступка  Промјена личног имена
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Олга Суботић, Службеник,tel: 053/810-511 лок. 181,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Грађанин има право на промјену личног имена ила само презимена уз навођење разлога за промјену, према мјесту пребивалишта.
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Усклађивање личне документације, промјене личног имена малољетној дјеци и лицима под старатељством.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о личном имену
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1 12,00 х   2 Таксе виших органа власти 1 х х   3 Општинска / градска накнада 1 х х   Информације РБ Информација 2 Презиме и име 3 Датум рођења 4 Општина рођења 5 ЈМБГ 6 Брачно стање 7 разлог за промјену личног имена Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Извод из Матичне Књиге Рођених Матични уред Оверена копија   2 Извод из Матичне Књиге Вјенчаних (за лица у браку) Матични уред Оверена копија   3 Увјерење о држављанству Матични уред Оверена копија   4 Увјерење о невођењу кривичног поступка Основни суд Оригинал   5 Извод из МКР за дјецу и брачног супружника (ако је у браку) Матични уред Оверена копија   6 Увјерење о пребивалишту ЦИПС Оригинал   7 Лична карта ЦИПС На увид   8 Потврда о уплаћеној такси Општина Оригинал  Потребан образац