Локацијски услови
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  100
 A1  Назив административног поступка  Локацијски услови
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Биљана Бошковић и Гордана Петровић, tel: 053/810-104,email: nprostor@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Одобравање локације за изградњу објекта у складу са планском документацијом ради остваривања права на грађење
   Радно вријеме  07.00 - 15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Одобравање локације за изградњу објеката у складу са планском документациом ради остваривања права на грађење
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о уређењу простора и грађењу
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на бројИнформације РБ Информација 1 Подаци о подносиоцу захтјева: име , презиме, назив фирме, мјесто боравка, сједиште фирме. 2 ЈИБ 3 Контакт телефон 4 Подаци о локацији: мјесто, улица, број, локалитет, к.о. број парцеле, број ЗК улошка 5 Подаци о објекту: намјена, габарит, спратност, основни радови.Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Препис посједовног листа Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Оригинал или оверена копија   2 Копија катарстарског плана парцеле Републичка геодетска управа Оригинал или оверена копија   3 Земљишно-књижни извадак Основни суд Оригинал или оверена копија   4 Начелна водоводна сагласност Водовод Оригинал или оверена копија   6 Идентификација старог и новог катарстарског операта Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Оригинал   Потребан образац5Извод из књиге уложених уговора (етажно власништво)ОпштинаОригинал 7Ажуран геодетски снимак-скица парцелеРепубличка управа за геодетск, имовинске и правне послове/Предузеће за геодезијуОригинал