Упис регистар чамаца и издавање пловидбене дозволе
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  106
 A1  Назив административног поступка  Упис регистар чамаца и издавање пловидбене дозволе
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  Одсјек за пољопривреду
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Сида Томић, Сам. стр. сарад. за пољопривреду,tel: 053/810-511 лок. 127,email: nprivreda@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
     x Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Издавање пловидбене дозволе и регистрација чамца
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Регистрација чамаца да би се могли користити за пловидбу
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о унутрашњој пловидби
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1 50 за чамце без моторног погона, 100КМ за чамце са моторним погоном 5620990000055687, врста прихода 714913   3 Општинска / градска накнада 1 12,00КМ     Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Адреса становања 3 ЈМБГ и ЈИБ 4 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Записник о баждарењу чамца Овлаштено предузеће Оригинал   2 Доказ о власништву цамца Странка Оверена копија   3 Доказ о мјесту пребивалишта власника односно корисника чамца ЦИПС Копија   4 Доказ о плаћеној накнади Странка Оригинал   5 Увјерење о способности за пловидбу Овлаштени орган Оригинал  Потребан образац