Измјена урбанистичке сагласности
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  107
 A1  Назив административног поступка  Измјена урбанистичке сагласности
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Миле Тешић, Урбанистичко-грађевински инспектор,tel: 053/820-820,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Увид у преходну урбанистичку сагласнот, увид у просторно-планску документацију,израда стручног мишљења, УТ-услова и ситуације, издавање урбанистичке сагласности.
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Измјена урбанистичке сагласности
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о уређењу простора
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  45
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 22,00КМ     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Подаци о подносиоцу захтјева: име , презиме, назив фирме, мјесто боравка, сједиште фирме. 2 ЈМБ 3 Контакт телефон 4 Подаци о локацији: мјесто, улица, број, локалитет, к.о. број парцеле, број ЗК улошка 5 Подаци о објекту: намјена, габарит, спратност, основни радови. 6 Власнички статус подносиоца захтјева: врст и обим права, облик својине. Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Препис посједовног листа Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Оригинал или оверена копија   2 Земљишно-књижни извадак Основни суд Оригинал или оверена копија   3 Копија катарстарског плана Катастар Оригинал или оверена копија   4 Начелна водоводна сагласност Водовод Оригинал   5 Урбанистичка сагласност Одјељење за просторно уређење комуналне дјелатности и екологију Копија   6 Идентификација новог и старог катастарског операта Катастар Оригинал   7 Извод из књиге уложених уговора (етажно власништво) Општина Оверена копија  Потребан образац