Одобрење за грађење
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  119
 A1  Назив административног поступка  Одобрење за грађење
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Миле Тешић, Урбанистичко-грађевински инспектор,tel: 053/820-820,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Подношење захтјева, контроле техничке документације, обрачун накнаде доношења решења
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Усклађеност техничке документације са урбанистичком сагласношћу, прибављање потребних сагласности и уплата накнада.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о уређењу простора и грађењу
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  

Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1 0,3% од вриједности грађевинског објекта 565-501-4300002-57   2 Општинска / градска такса 1 32,00КМ    Информације РБ Информација 1 Подаци о подносиоцу захтјева: име , презиме, назив фирме, мјесто боравка, сједиште фирме. 2 ЈМБ 3 Контакт телефон 4 Подаци о локацији: мјесто, улица, број, локалитет, к.о. број парцеле, број ЗК улошка ДокументацијаПотребан образац

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Б. Документација Институција Форма доставе
1. Локацијски услови Општина копија
2.

Доказ о власништву(Земљишно-књижни извадак) или праву грађења и посједовни лист

Основни суд оригинал
2.1. Извод из књиге уложених уговора (етажно власништво) Општина оригинал
3. Пројекат техничка документација у 3 примјерка Овлашћена фирма оригинал
4.

Извјештај о обављеној ревизији техничке документације према члану 73. Закона о уређењу простора за грађењу

Овлашћена фирма оригинал
5. Еколошка дозвола, ако је потребна Општина оригинал
6.

Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и једнократне ренте;

Општина оригинал
7.

Доказ о уплати утврђеног износа накнаде, односно уговор о начину измирења истих

 
8.

Друге доказе одређене посебним законима, а који су наведени у локацијским условима (означити)

a. Електро-енергетска сагласност
б. Противпожарна сагласност на тех. документацију
в.Водна сагласност

г. Коначна сагласност Ј.П. Путеви РС
д. Пољопривредна сагласност
ђ. Сагласност Жељезница РС
е. Сагласност Министарства здравља и социјалне   заштите Републике Српске


Електро дистрибуција
ЦЈБ Добој
Општина
Ј.П. Путеви РС
Општина
Жељезнице РС
Министарство здравља и социјалне заштите

 

оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал
оригинал

9.

Општинска административна такса:
- на рјешење 30,00 КМ; - на захтјев 2,00 КМ