Одобрење за употребу
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  131
 A1  Назив административног поступка  Одобрење за употребу
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Анто Милардовић, Виши стручни сарадник,tel: 053/810-511 лок 101,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Подношење захтјева, технички преглед објекта, атестна докумантација, разне сагласности и доношење рјешења
   Радно вријеме  07:00 - 15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина
 A7  Сврха административног поступка  Утврђивање изграђености објекта у складу са одобреном техничком документацијом и одобрењем за грађење
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о уређењу простора
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  30
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 32,00КМ     3 Општинска / градска накнада 1 0,10 KM/m2 - 6,00 KM/m2 за објекте инфраструктуре 1,2 % од предрачунске вриједности објекта и у фиксном износу за киоске 160 КМ, бензинске пумпе 4000 КМ и пилане 1600 КМ 562-011-0000-704-75   Информације РБ Информација 1 Пун назив правног лица 2 Мјесто и адреса сједишта 3 ЈИБ (јединствени број фирме) 4 Одговорно лице 5 Контакт телефон 6 Презиме, очево име и име 7 ЈМБГ 8 Мјесто и адреса становања 9 Извођач радова 10 Овлашћење за грађење (лиценца) број 11 Одговорни руководилац градње 12 Матични број извођача 14 Адреса и телефон за контакт 16  Овлашћење за надзор (лиценца број) 17 Број и датум акта инвеститора о одређивању надзорног органа 18 Мјесто локације, улица и број - намјена објекта (примарна и остале намјене) - габарит објекта - спратност 19 Локалитет, катастарска општина, Број парцеле (стари премјер), број парцеле (нови премјер) Документација РБ Документt Институција Форма доставе Коментар 1 Одобрење за грађење Општина Копија   2 Урбанистичка сагласност Одјељење за просторно уређење комуналне дјелатности и екологију Копија   3 Пројекат техничка документација 2 примјера   Копија   4 Остала техничку документацију, атесте и доказе (листа прилога 1, 2 или 3)   На увид Након завршетка поступка, документација се враћа власникуПотребан образац за правна лица
Потребан образац за физичка лица