Пријава почетка грађења
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  18
 A1  Назив административног поступка  Пријава почетка грађења
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Гордана Петровић, Самост.стручни сарадник за грађење,tel: 053/810-104 лок. 103,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Подношење захтјева, контрола приложене документације, контрола на терену
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Контрола да ли се радови изводе у складу са одобрењем за грађење
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о уређењу простора
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  8
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Пун назив правног лица 2 Адреса сједишта 3 Јединствени број фирме 4 Одговорно лице 5 Телефон за контакт 6 Презиме, очево име и име 7 ЈМБГ 8 Адреса становања 9 Број телефона 10 Мјесто, улица и број 11 Локалитет, катастарска општина 12 Број парцеле (стари премјер), број парцеле (нови премјер) 13 Број з. к. ул./ п. л./ к. књ. ул. 14 Намјена објекта 15 Примарна намјена 16 Остала намјена 17 Габарит објекта 18 Спратност 19 Основни радови 20 Извођач радова 21  Овлашћење за грађење (лиценца), број 22 Одговорни руководилац градње 23 Матични број извођача 24 Име, презиме, звање 25 Адреса 26 Телефон за контакт 27 Овлашћење (лиценцни број) 28 Број и датум акта инвеститора о одређивању надзорног органа Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Урбанистичка сагласност Општина Копија   2 Одобрење за грађење Општина Копија   3 Шема уређења грдилишта Извођач радова Копија   4 Лиценца извођача радова Министарство за просторно уређење, стамб. комун. дјелатн. и екологију Б. Лука Копија   5 Лиценца шефа градилишта Министарство за просторно уређење, стамб. комун. дјелатн. и екологију Б. Лука Копија   6 Лиценца надзорног органа Министарство за просторно уређење, стамб. комун. дјелатн. и екологију Б. Лука Копија   7 Рјешење о именовању шефа градилишта Извођач радова Копија   8 Уговор о извођењу радова Инвеститор/извођач Копија   9 Акт о именовању надзорног органа Инвеститор/извођач Копија   10 Записник и скица о исколчењу објекта Катастар или овлаштени геометар Копија   11 Уговор о закупу земљишта, јавне површине или туђе површине која се користи за вријеме извођења радова Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове и екологије или власник парцеле Копија  Потребан образац