Сагласност за прометовање некретнине
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  25
 A1  Назив административног поступка  Сагласност за прометовање некретнине
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  Одсјек за пољопривреду
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Сида Томић, Сам. стр. сарад. за пољопривреду,tel: 053/810-511 лок. 127,email: nprivreda@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Давање сагласности за промет некретнина по праву прече купње.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Давање сагласности на провођење уговора о продаји некретнина у катастру и грунтовници
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  8
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 12,00КМ     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 ЈМБГ 3 Адреса становања 4 Телефон за контакт Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Понуда Подносилац захтјева/удружење грађана Оригинал   2 Препис посједовног листа Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Копија   3 Записник комисије Општина Оригинал   4 Доказ о уплаћеној општинској административној такси Мјесна канцеларија Оригинал  Потребан образац