Постављање рекламног паноа
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  29
 A1  Назив административног поступка  Постављање рекламног паноа
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Михајло Жарић, Стручни сарадник за стручне комуналне послове,tel: 053/820-821,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност  x Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Издавање сагласности за постављање рекламног паноа
   Радно вријеме  07.00-15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Издавање сагласности за постављање рекламног паноа
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о општем управном поступку
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  15
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 2,00 на захтјев, 10,00 на рејешење 562-011-00000-704-75   3 Општинска / градска накнада 1 0,10 - 1,00 КМ/м2 мјесечно     Информације РБ Информација 1 Назив фирме-предузећа 2 име и презиме особе која заступа фирму 3 Адреса 4 Контакт телефон 5 Кратак опис захтјева Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Решење о регистрацији фирме Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оверена копија   2 Копију плана парцеле и (извод) препис посједовног листа Републичка управа за геодетске, имовинске и правне послове Оригинал или оверена копија   3 Идејно решење рекламног паноа Овлаштено предузеће Оригинал   4 Сагласност власника земљишта или етажних власника (уколико се поставља на фасаду стамбеног или стамбено-пословног објекта) Нотар Оригинал  Потребан образац