Накнада станарине подстанарима
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  45
 A1  Назив административног поступка  Накнада станарине подстанарима
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Радивоје Станковић, Шеф одсј. за опште и правне послове, борачко-инвалидску, цивилну заштиту и заједничке послове,tel: 053/810-470 лок.177,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  На основу Одлуке о допунским правима породица погинулих бораца и РВИ I-IV категорије, лица остварују право на накнаду за подстанарство
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Сврха је да се да помоћ РВИ и ППБ који немају ријешено стамбено питање
 A12  Правни основ административног поступка  х
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  10
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1       3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име/име родитеља/презиме 2 Адреса 3 Матични број грађанина 4 Телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Потврда о незапослењу радно активних чланова домаћинства Заједница за запошљавање Оригинал   2 Рјешење о инвалиднини Одјељење за општу управу На увид Прибављати по службеној дужности 3 Уговор о подстанарству Сам подносилац захтјева Оригинал   4 Изјава о броју чланова домаћинства Општина Оригинал Ставити у општински образац. Претворити докумет у саставни дио орасца као информацијуПотребан образац