Додјела буџетских средстава за младе
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  5
 A1  Назив административног поступка  Додјела буџетских средстава за младе
 A2  Већа организациона јединица  Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Душанка Лејић, Самост.стручни сарадник за туризам, омладину, хум. активн. и НВО и МЗ,tel: 053/810-433,email: privredamodrica@yahoo.com
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
     x Екологија
        Комунални послови
     x Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
     x Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  На основу написаног пројекта подносилац захтјева повлачи средства са буџетске ставке-омладинска политика
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Једини начин додјеле средстава са ставке Омладинске политике је путем овог административног поступка
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о омладинском организовању РС
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1 х х   2 Таксе виших органа власти 1 х х   3 Општинска / градска накнада 1 х х   Информације РБ Информација 1 Пуни назив организације (удружења) 2 Адреса организације 3 Број телефона 4 е-mail адреса 5 Број трансакционог рачуна 6 Тим пројекта 7 Опис пројекта 8 Печат организације 9 Потпис одговорног лица Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Захтјев подносиоца са апликацијом пројекта Сам подносилац захтјева На увид   2 Извјештај о раду Подносилац захтјева/удружење грађана На увид   3 Програм рада Удружење грађана/НВО На увид   4 Финансијски план Удружење грађана/НВО На увид  Потребан образац