Накнадно одобрење за изграђени објекат
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  86
 A1  Назив административног поступка  Накнадно одобрење за изграђени објекат
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Миле Тешић, Урбанистичко-грађевински инспектор,tel: 053/820-820,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Подношење захтјева, контрола техничке документације, обрачун накнада, доношење рјешења.
   Радно вријеме  07.00 - 15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Усклађеност техничке документације са урбанистичком сагласности прибављање потребних сагласности и уплату накнада ради издавања одобрења за већ изграђени објекат.
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о уређењу простора
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1 0,3% од вриједности грађевинских радова 565-501-43000002-57   2 Општинска / градска такса 1 32,00КМ     3 Општинска / градска накнада 1 * накнада за контр. тех. док. 0,70 до 1,50 KM/ по м2
* за објекте инфраструктуре 0,5% од предрачунске вриједности објекта
* помоћни објекти 50 КМ
* привремени пословни 80 КМ по м2
* бензинске пумпе 1000 КМ
* пилане 600 КМ
накнада за уређење замљ. плаћа се по проценту од вриједности квадрата стамбеног простора у преходној год. (1000,00 KM I зона 4%; II зона 3%; III зона 1,5%; IV зона послова премјера катастра комуналних услуга.
562-011-00000-704-75   Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Назив фирме-предузећа 3 Мјесто боравка 4 Сједиште фирме 5 ЈМБ (јединствени број фирме) 6 Контакт телефон 7 Подаци о локацији (мјесто , улица , број , локалитет , к.о.број, парцеле, број ЗК изводак) 8 Подаци о објекту: намјена објекта, габарит објекта, спретност, основни радови. Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Земљишно-књижни извадак Основни суд Оверена копија   2 Остале сагласности у зависности од намјене и локације објекта Надлежна институција Оригинал   3 Урбанистичка сагласност Одјељење за просторно уређење комуналне дјелатности и екологију Копија   4 Електро-енергетска сагласност Електро дистибуција Оверена копија   5 Сагласност ЈУ путеви ЈУ путеви РС Оверена копија   6 Водопривредна сагласност Општина Оверена копија   7 Пољопривредна сагласност Општина Оригинал   8 Еколошка дозвола Општина Оригинал   9 Противпожарна сагласност ЦЈБ Добој Оверена копија   10 Сагласност министаства здравља и социјалне заштите Министарство здравља и социјалне заштите Оверена копија   11 Техничка документација у 2 примјерка са ревизијом исте Овлаштено предузеће Оригинал   12 Извод из књиге уложених уговора (етажно власништво) Општина Оригинал   13 Сагласност Жељезница РС Жељезнице РС Оригинал  Потребан образац