Накнадна урбанистичка сагласност
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  90
 A1  Назив административног поступка  Накнадна урбанистичка сагласност
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Миле Тешић, Урбанистичко-грађевински инспектор,tel: 053/820-820,email: mprostor@teol.net
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
     x Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
        Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  увид у просторно-планску документацију, израда стручног мишљења, прикупљања документације, израда УТ услова и ситуације, израда извода из просторно планске документације.
   Радно вријеме  07.00 - 15.00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Одређивање локације за изградњу објеката у складу са планском документацијом
 A12  Правни основ административног поступка  Закон о уређењу простора
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Таксе виших органа власти 1       2 Општинска / градска такса 1 22     3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Подаци о подносиоцу захтјева: име, презиме (назив фирме), мјесто боравка, (сједиште фирме) 2 ЈМБ/ЈИБ 3 Контакт телефон (одговорно лице) 4 Подаци о локацији: мјесто, улица, број локалитет, к.о, број парцеле, број ЗК изводак. 5 Подаци о објекту: намјена, габарит, спратност, основних радови 6 Власнички статус подносиоца захтјева: врста и обим права, облик својине Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Посједовни лист Катастар Оригинал или оверена копија   2 Земљишно-књижни извадак Основни суд Оверена копија   3 Копија катарстарског плана Катастар Оригинал или оверена копија   4 Начелна водоводна сагласност Водовод Оригинал или оверена копија   5 Идентификација новог и старог катастарског операта Катастар Оригинал   6 Сагласност на локацију Електро дистибуција Оригинал   7 Извод из књиге уложених уговора (етажно власништво) Општина Оверена копија  Потребан образац