Стицање држављанства БиХ - Републике Србије као двојног држављанства
AOP Питање Одговор  
 A0  Шифра административног поступка  94
 A1  Назив административног поступка  Стицање држављанства БиХ - Републике Србије као двојног држављанства
 A2  Већа организациона јединица  Одјељење за општу управу
 A3  Мања организациона једнинца  
 A10  Контакт подаци надлежног службеника  Олга Суботић, Службеник,tel: 053/810-511 лок. 181,email: nopsta@modrica.ba
 A6  Дјелатност     Трговина, угоститељство и туризам
        Саобраћај и везе
        Пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
        Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
        Екологија
        Комунални послови
        Наука, култура, издавачка дјелатност, спорт и образовање
        Социјална заштита и здравство
     x Општа управа и грађанска стања
        Борачко - инвалидска заштита
    Опис административног поступка  Остваривање права на двојно држављанство између државе БиХ и државе Србије.
   Радно вријеме  07:00-15:00
   Мјесто подношења захтјева  Општина Модрича
 A7  Сврха административног поступка  Стицање двојног држављанства између БиХ и Републике Србије
 A12  Правни основ административног поступка  Уговор о двојном држављанству између БиХ и Србије
 A14  Рок за рjешавање потпуног предмета ( дана )  60
 A16  Kоментар  
   Обавјештење  
   Вријеме важења одлуке по захтјеву  
Такса / накнада коју је потребно платити РБ Назив Износ КМ Број рачуна Позив на број 1 Општинска / градска такса 1       2 Таксе виших органа власти 1 100,00 КМ  #  5620990000055680  #   3 Општинска / градска накнада 1       Информације РБ Информација 1 Име и презиме 2 Датум рођења 3 Адреса становања 4 Држављанство 5 Брачно стање 6 ЈМБГ 7 Мјесто рођења 8 Контакт телефон Документација РБ Документ Институција Форма доставе Коментар 1 Извод из Матичне Књиге Рођених Матични уред Оверена копија   2 Увјерење о држављанству Матични уред Оверена копија   3 Лична карта ЦИПС Оверена копија   4 Увјерење о некажњавању из мјеста рођења Полицијска станица Оригинал   5 Увјерење о држављанству БиХ - РС за другог брачног Мјесна канцеларија Оригинал   6 потврда о новчаној накнади - жиро рачун Пошта или банка Оригинал   7 Извод из МКВ Одјељење за општу управу-матичар Оверена копија   8 Увјерење да није уписан у у КД мјеста пребивалишта Мјесна канцеларија Оригинал   9 Увјерење о боравку у БиХ од 1-3год. Полицијска станица Оверена копија   10 Писмена изјава о поштивању правног поретка БиХ-РС Лично Оригинал  Потребан образац