ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад у Модричи налази се у центру града на Тргу Немањића 4. До 31.12.1979. године био је у саставу СИЗ-а социјалне заштите, а од 01.01.1980. године Скупштина општине Модрича доноси одлуку о оснивању Центра за социјални рад.

У провођењу социјалне заштите Центар за социјални рад врши следећа јавна овлашћења:

 • Рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној
  заштити,
 • Рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
 • Рјешава у првом степену о остваривању права из области породичне заштите и
  старатељства,
 • Пружа услуге социјалног рада у поступку рјешавања о правима из области
  социјалне заштите,
 • Врши исплату новчаних права утврђених Законом о социјалној заштити

Центар за социјални рад поред послова који су напријед наведени обавља и стручне послове у провођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне заштите и дјечије заштите, и то:

 1. Открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне
  заштите,
 2. предлаже и предузима мјере у рјешавању стања социјалних потреба грађана и
  прати њихово извршење,
 3. организује и проводи одговарајуће облике социјалне заштите и дјечије заштите и
  непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада,
 4. развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и
  сузбијању социјалних проблема,
 5. пружа дијагностичке услуге, проводи одговарајући третман, савјетодавно-
  терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
 6. подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области
  социјалне заштите,
 7. ради на извршавању васпитних мјера према малољетним лицима,
 8. води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мјерама у
  оквиру своје дјелатности,
 9. врши и друге послове одређене законом и одлуком Скупштине општине

centar_zsr

Корисник социјалне заштите у смислу Закона о социјалној заштити је лице које се налази у стању социјалне потребе, и то:

Дијете:
– без родитељског старања,
– са сметњама у развоју,
– чији је развој ометен породичним приликама,
– жртва насиља,
– жртва трговине дјецом,
– са друштвено неприхватљивим понашањем,
– изложено социјално ризичним понашањима,
– коме је због посебних околности потребна социјална заштита.

Пунољетно лице:
– материјално необезбијеђено и за рад неспособно лице,
– са инвалидитетом,
– старије, без породичног старања,
– са друштвено негативним понашањем,
– жртва злоупотребе психоактивних супстанци,
– жртва насиља у породици,
– жртва трговине људима, и
– коме је због посебних околности потребна социјална заштита.

Права у социјалној заштити су:
– новчана помоћ,
– додатак за помоћ и његу другог лица,
– подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,
– смјештај у установу,
– збрињавање у хранитељску породицу,
– помоћ и њега у кући,
– дневно збрињавање,
– једнократна новчана помоћ, и
– савјетовање.

Зграда Центра је чврсте градње на спрат величине 10,50 x 14, 50 m, архитектонски прилагођена за рад са странкама. У Центру је запослено 8 радника, рад је организован тимски и по територијалном принципу тј. по мјесним заједницама.

Адреса: Трг Немањића 4
Тел.
053/ 810-737
Тел/фаx.
053/ 813-968
E-mail:
czsrmodrica@yahoo.com
Директор:
Дејан Дринић, в.д. директора