ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Ружица Мишић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA

Телефон: 053/811-340
E-mail: ruzica.misic@modrica.ba, nfinansije@modrica.ba

Одсјек за трезор

Љиљана Клеут Гостић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за унос фактура у трезорском пословању
Локал: 183

Славиша Тодоровић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за праћење општинских прихода и евиденцију сталних средстава
Локал: 184

Синиша Рашетаревић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за праћење општинских прихода и евиденцију сталних средстава
Локал: 184

Мићо Мишић

инж.заштите од пожара

Виши стручни сарадник за послове благајне, обрачуна плата и плаћања у трезорском пословању
Телефон: 813-127
Локал: 184
E-mail: finansije@modrica.ba

Одсјек за буџет

Горан Маркановић

дипл.економиста

Шеф одсјека за буџет
Телефон: 811-338
Локал: 188

Саво Видаковић

економиста

Виши стручни сарадник за буџет
Локал: 185

Нада Гаврић

еко.ком.тех.

Стручни сарадник за главну гњигу трезора
Локал: 183

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 053/810-511 или 053/810-433.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА:

 1. припрема и израда нацрта буџета и ребаланса буџета,
 2. врши анализу програма и финансијских планова буџетских корисника,
 3. прати реализацију јавних прихода и расхода по обвезницима и корисницима,
 4. послови који се односе на плаћање обавеза и ликвидатура,
 5. финансијско-рачуноводствена анализа
 6. израда финансијско-рачуноводствених извјештаја,
 7. финансијско праћење инвестиција,
 8. финансијско књиговодство,
 9. послови који се односе на обрачун и исплате на благајни,
 10. организација пописа имовине,
 11. обрачун амортизације и ревалоризација,
 12. други послови у складу са законима, Статутом општине и одлукама Начелника општине.