ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Ружица Мишић

Ружица Мишић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊA

Телефон: 053/811-340
E-mail: ruzica.misic@modrica.ba, nfinansije@modrica.ba

Биографија:
Рођена 02.09.1990. године у Зеници. Средњу економску школу – смјер Економски техничар, завршила 2009. године у СШЦ“ Јован Цвијић“ Модрича. Дипломирала 2014. године на Економском факултету у Бањој Луци – смјер Рачуноводство и ревизија.

У периоду од 2015.  до 2016. године обављала послове књиговође и главног благајника у „Robot General Trading Co“ доо, пословница Модрича. Од 2016. до 2021. године запослена у Raiffeisen банци и то на  пословима унутрашњег и вањског платног промета, као Руководилац пословног односа са физичким лицима и на руководећем радном мјесту као Шеф агенције Модрича.

Удата, мајка једног дјетета.

Одсјек за трезор

Славиша Тодоровић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за праћење општинских прихода и евиденцију сталних средстава
Локал: 184

Синиша Рашетаревић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за праћење општинских прихода и евиденцију сталних средстава
Локал: 184

Мићо Мишић

инж.заштите од пожара

Виши стручни сарадник за послове благајне, обрачуна плата и плаћања у трезорском пословању
Телефон: 813-127
Локал: 184

Одсјек за буџет

Горан Маркановић

дипл.економиста

Шеф одсјека за буџет
Телефон: 811-338
Локал: 188

Нада Гаврић

еко.ком.тех.

Стручни сарадник за главну књигу трезора
Локал: 183

Бојана Дринић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за буџет
Локал: 185

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 053/810-511 или 053/810-433.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА:

 1. припрема и израда нацрта буџета и ребаланса буџета,
 2. врши анализу програма и финансијских планова буџетских корисника,
 3. прати реализацију јавних прихода и расхода по обвезницима и корисницима,
 4. послови који се односе на плаћање обавеза и ликвидатура,
 5. финансијско-рачуноводствена анализа
 6. израда финансијско-рачуноводствених извјештаја,
 7. финансијско праћење инвестиција,
 8. финансијско књиговодство,
 9. послови који се односе на обрачун и исплате на благајни,
 10. организација пописа имовине,
 11. обрачун амортизације и ревалоризација,
 12. други послови у складу са законима, Статутом општине и одлукама Начелника општине.

 

Листа прописа које користи Одјељење за финансије у свом раду