Скупштина општине Модрича остварује законодавну власт у оквиру послова повјерених општини. Она је орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина општине има предсједника и потпредсједника који се бирају на конститутивној сједници Скупштине из реда одборника већином гласова изабраних одборника.

Предсједник Скупштине општине
Милутин Поповић

Потпредсједник Скупштине општине
Боса Новаковић

Секретар Скупштине општине

Тел: 053/810-428
Тел/факѕ: 053/810-058

 

Надлежности Скупштине општине:

1. Доноси Статут општине.
2. Доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење.
3. Доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме.
4. Доноси буџет и завршни рачун.
5. Доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме.
6. Доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом.
7. Доноси проведбене планове.
8. Доноси одлуке о располагању имовином општине.
9. Доноси програм уређења грађјевинског земљишта.
10. Доноси одлуку о одређјивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста.
11. Доноси одлуку о проглашењу празника општине.
12. Доноси одлуку о симболу општине.
13. Доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова
и удруживању у друге савезе и организације.
14. Доноси план коришћења јавних површина.
15. Доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке.
16. Доноси одлуку о наградама и признањима.
17. Бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника СО, замјеника начелника општине и секретара СО.
18. Одлучује о задужењу општине.
19. Оснива јавна и комунална предузећа и установе других дјелатности
за обављање послова од интереса за општину.
20. Расписује јавни зајам и самодопринос.
21. Расписује референдум.
22. Даје мишљење о промјени граница општине.
23. Оодлучује о другим питањима у складу са Законом.

 

Документи:

Етички кодекс
Упутство о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне заједнице