Скупштина општине Модрича остварује законодавну власт у оквиру послова повјерених општини. Она је орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина општине има предсједника и потпредсједника који се бирају на конститутивној сједници Скупштине из реда одборника већином гласова изабраних одборника.

Предсједник Скупштине општине
Милутин Поповић

Потпредсједник Скупштине општине
Боса Новаковић

Секретар Скупштине општине
Мирјана Горановић

Тел: 053/810-428
Тел/факѕ: 053/810-058

 

Надлежности Скупштине општине:

1. Доноси Статут општине.
2. Доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење.
3. Доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме.
4. Доноси буџет и завршни рачун.
5. Доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме.
6. Доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом.
7. Доноси проведбене планове.
8. Доноси одлуке о располагању имовином општине.
9. Доноси програм уређења грађјевинског земљишта.
10. Доноси одлуку о одређјивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста.
11. Доноси одлуку о проглашењу празника општине.
12. Доноси одлуку о симболу општине.
13. Доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова
и удруживању у друге савезе и организације.
14. Доноси план коришћења јавних површина.
15. Доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке.
16. Доноси одлуку о наградама и признањима.
17. Бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника СО, замјеника начелника општине и секретара СО.
18. Одлучује о задужењу општине.
19. Оснива јавна и комунална предузећа и установе других дјелатности
за обављање послова од интереса за општину.
20. Расписује јавни зајам и самодопринос.
21. Расписује референдум.
22. Даје мишљење о промјени граница општине.
23. Оодлучује о другим питањима у складу са Законом.

 

Документи:

Етички кодекс Скупштине општине Модрича (објављен у Сл.гл. Општине Модрича 17/23)

Упутство о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне заједнице