ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Бојана Курешевић

Бојана Курешевић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Телефон: 053/811-554
E-mail: bojana.kuresevic@modrica.ba

Биографија:
Рођена 29.02.1980. године у Зеници. Вишу школу за спољњу трговину завршила у Бијељини и добила звање Економист за финансије. 2006. године на Факултету пословне економије у Новом Саду добила звање Дипломирани економиста, а 2008. године по завршетку постдипломских студија стекла звање Мастер економиста. Тренутно на другој години докторских студија.

Од 2007. године, полагањем стручних испита, посједује цертификат и лиценцу Овлаштени рачуновођа од стране Савеза рачуновођа и ревизора Републике српске.

2010. године добила Увјерење којим се потврђује да је завршила обуку под називом „Како добити средства из Фондова Европске уније за привредна друштва,државне институције, локалне заједнице и невладине организације“/ ФИНРАР у сарадњи са „Algebra University College“ из Загреба.

2012. године, полагањем стручних испита, налази се на листи Стечајних и ликвидационих управника Републике Српске-Министарство правде РС.

2017. године била члан тима УС за економски развој и учествовала на  изради Стратегије развоја Републике Српске .

Од 2019. године посједује цертификат о завршеној обуци из области Контроллинга- Развојана агенција Републике Српске у сарадњи са Enterprise Europe Network.

2021. године добила цертификат „Social Academy – Development of Social Enterprises – LIR CD, EU, ASB“

2022. године полагањем стручних испита, посједује цертификат Сртификовани форензички рачуновођа од стране Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске.

2023. завршила специјализацију и добила цертификат на тему „Cross-border E-commerce for Developing Countries“  од  Academy for International Business Officials (AIBO) Пекинг.

Објавила научно-истраживачке радове на тему Положај Босне и Херцеговине у условима глобалне економске кризе, Феномен породичног бизниса и Развојни трендови и облици савременог предузетништва.

Од 2002. године радила на мјесту финансијског директора предузећа Модрича-шпед из Модриче.

2017. године добила ГРАМАТА – Патријаршијска повеља Теофила, Патријарха светог града Јерусалима и цијеле Палестине.

Милан Врачевић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за привреду и планско-аналитичке послове
Телефон: 810-474
Локал: 114

Ђорђе Веселиновић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за управно правне послове из области привреде и предузетништва
Локал: 114

Драгана Вујанић

дипл.проф. физичког васпитања и спорта

Самостални стручни сарадник за образовање, спорт, омладину и културу
Локал: 108

Душанка Лејић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за туризам, здравствену и социјалну заштиту, хуманитарне и невладине организације
Локал: 108

Одсјек за пољопривреду

Сида Томић

дипл.инж.пољопривреде

Шеф одсјека
Локал: 112

Јован Поповић

дипл.инж.пољопривреде

Самостални стручни сарадник за сточарску производњу и подстицај у пољопривреди
Локал: 112

Саво Малиновић

инж.пољопривреде

Самостални стручни сарадник за пољопривреду, водопривреду, шумарство, лов и риболов
Локал: 112

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Ивана Мијанић

дипл.економиста

Шеф одсјека
Локал: 127

Александра Радић

дипл.економиста

Виши стручни сарадник за локални економски развој и европске интеграције
Локал: 127

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 810-511 или 810-433. Позивни за Модричу је 053.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

  • прати стање, врши управне и студијско- аналитичке послове, извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката из области привреде (пољопривреде, водо­привреде, шумарства, прерађивачке индустрије, грађевинарства, трговине, туризма, саобраћаја, угоститељства, заштите природних добара) и предузетништва,
  • у области друштвених дјелатности у оквиру својих овлашћења извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката који се односе на предшколско и школско образовање и васпитање, науку, културу, спорт, физичку кул­туру, здравство, социјалну и дјечију заштиту, ом­ладинско организовање, невладине организације, хуманитарне дјелатности, равноправност полова и остваривање једнаких могућности,
  • предлаже и предузима мјере за развој и унапређење области за које је надлежно,
  • води прописане регистре, те прикупља и обрађује статистичке податке из области привреде и друштвених дјелатности и предузетништва,
  • врши стручне и административне послове у по­ступку покретања јавних набавки из дјелокруга одјељења и прати реализацију набавки,
  • врши друге послове које му повјери Скупштина општине и Начелник општине.