ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

-----

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Телефон: 811-554
E-mail: nprivreda@modrica.ba

Јулка Новаковић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за привреду и планско-аналитичке послове
Телефон: 810-474
Локал: 114
E-mail: julka.novakovic@modrica.ba

Богданка Станић - Ристић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за управно правне послове из области привреде и предузетништва
Локал: 114
E-mail: bogdankas@modrica.ba 

Душанка Лејић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за туризам, здравствену и социјалну заштиту, хуманитарне и невладине организације
Локал: 108
E-mail: dusanka.lejic@modrica.ba 

Милан Врачевић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за образовање, спорт, омладину и културу
Локал: 108
E-mail: milan.vracevic@modrica.ba 

Тодор Којић

дипл.инж.пољопривреде

Пољопривредни инспектор
Локал: 110
E-mail: todor.kojic@modrica.ba 

Споменка Мићић

ДBМ

Ветеринарски инспектор
Телефон: 810-409
Локал: 109
E-mail: spomenka.micic@modrica.ba

Дара Крнета

дипл.правник

Тржишни инспектор
Локал: 110
E-mail: dara.krneta@modrica.ba

Нада Стајић

дипл.инж.саобраћаја

Саобраћајни инспектор
Телефон: 810-409
Локал: 109
E-mail: nada.stajic@modrica.ba

Одсјек за пољопривреду

Сида Томић

дипл.инж.пољопривреде

Самостални стручни сарадник за пољопривреду, водопривреду, шумарство, лов и риболов
Локал: 127
E-mail: sida.tomic@modrica.ba

Јован Поповић

дипл.инж.пољопривреде

Виши стручни сарадник за сточарску производњу и подстицај у пољопривреди
Локал: 127
E-mail: jovan.popovic@modrica.ba

Одсјек за управљање развојем

Ивана Мијанић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за координацију развоја и припрему приоритетних пројеката
Телефон: 813-026
Локал: 111
E-mail: ivana.mijanic@modrica.ba

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 810-511 или 810-433. Позивни за Модричу је 053.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

  • прати стање, врши управне и студијско- аналитичке послове, извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката из области привреде (пољопривреде, водо­привреде, шумарства, прерађивачке индустрије, грађевинарства, трговине, туризма, саобраћаја, угоститељства, заштите природних добара) и предузетништва,
  • у области друштвених дјелатности у оквиру својих овлашћења извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката који се односе на предшколско и школско образовање и васпитање, науку, културу, спорт, физичку кул­туру, здравство, социјалну и дјечију заштиту, ом­ладинско организовање, невладине организације, хуманитарне дјелатности, равноправност полова и остваривање једнаких могућности,
  • као повјерене послове јединицама локалне са­моуправе врши непосредни инспекцијски над­зор над примјеном закона и других прописа ве­заних за област инспекције за храну, тржишне, пољопривредне, ветеринарске, водне, саобраћајне, здравствене и инспекције рада, те предлаже и предузима мјере у оквиру својих овлашћења,
  • предлаже и предузима мјере за развој и унапређење области за које је надлежно,
  • води прописане регистре, те прикупља и обрађује статистичке податке из области привреде и друштвених дјелатности и предузетништва,
  • врши стручне и административне послове у по­ступку покретања јавних набавки из дјелокруга одјељења и прати реализацију набавки,
  • врши друге послове које му повјери Скупштина општине и Начелник општине.