ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Аленка Иловчевић, дипл.економиста

Аленка Иловчевић, дипл.економиста

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Рођена је 13. 10. 1979. године у Добоју. Завршила је Економски факултет у Бања Луци. До именовања на функцију начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности обављала је дужност клијент менаџера у пословници Нове банке АД Бања Лука у Модричи.

Телефон: 811-554
E-mail: nprivreda@modrica.ba

Јулка Новаковић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за привреду и планско-аналитичке послове
Телефон: 810-474
Локал: 114

Богданка Станић - Ристић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за управно правне послове из области привреде и предузетништва
Локал: 114

Душанка Лејић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за туризам, здравствену и социјалну заштиту, хуманитарне и невладине организације
Локал: 108

Милан Врачевић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за образовање, спорт, омладину и културу
Локал: 108

Тодор Којић

дипл.инж.пољопривреде

Пољопривредни инспектор
Локал: 110

Споменка Мићић

ДBМ

Ветеринарски инспектор
Телефон: 810-409
Локал: 109

Дара Крнета

дипл.правник

Тржишни инспектор
Локал: 110

Нада Стајић

дипл.инж.саобраћаја

Саобраћајни инспектор
Телефон: 810-409
Локал: 109

Одсјек за пољопривреду

Сида Томић

дипл.инж.пољопривреде

Самостални стручни сарадник за пољопривреду, водопривреду, шумарство, лов и риболов
Локал: 127

Јован Поповић

дипл.инж.пољопривреде

Виши стручни сарадник за сточарску производњу и подстицај у пољопривреди
Локал: 127

Одсјек за управљање развојем

Мустафа Мустајбеговић

проф. одбране и заштите

Самостални стручни сарадник за развој и европске интеграције
Телефон: 813-026
Локал: 111

Ивана Мијанић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за координацију развоја и припрему приоритетних пројеката
Телефон: 813-026
Локал: 111

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 810-511 или 810-433. Позивни за Модричу је 053.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

  • прати стање, врши управне и студијско- аналитичке послове, извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката из области привреде (пољопривреде, водо­привреде, шумарства, прерађивачке индустрије, грађевинарства, трговине, туризма, саобраћаја, угоститељства, заштите природних добара) и предузетништва,
  • у области друштвених дјелатности у оквиру својих овлашћења извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката који се односе на предшколско и школско образовање и васпитање, науку, културу, спорт, физичку кул­туру, здравство, социјалну и дјечију заштиту, ом­ладинско организовање, невладине организације, хуманитарне дјелатности, равноправност полова и остваривање једнаких могућности,
  • као повјерене послове јединицама локалне са­моуправе врши непосредни инспекцијски над­зор над примјеном закона и других прописа ве­заних за област инспекције за храну, тржишне, пољопривредне, ветеринарске, водне, саобраћајне, здравствене и инспекције рада, те предлаже и предузима мјере у оквиру својих овлашћења,
  • предлаже и предузима мјере за развој и унапређење области за које је надлежно,
  • води прописане регистре, те прикупља и обрађује статистичке податке из области привреде и друштвених дјелатности и предузетништва,
  • врши стручне и административне послове у по­ступку покретања јавних набавки из дјелокруга одјељења и прати реализацију набавки,
  • врши друге послове које му повјери Скупштина општине и Начелник општине.