ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Јован Мишић

Јован Мишић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Телефон: 053/810-470
E-mail: jovan.misic@modrica.ba

Биографија:
Рођен у Скугрићу 21.01.1964.године, општина Градачац. Завршио основну и средњу школу у Градачцу и уписао се на Технолошки факултет. Стекао звање Дипломираног инжењера хемијске технологије на Технолошком факултетеу у Бањалуци. Радио у Рафинерији  уља Модрича више од 25 година, од тога задњих 10 година био руководилац сектора Производња базних уља и парафина. У политичком животу био биран као одборник СО-е у три мандата. Отац двоје дјеце.

Станислав Видић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за управно-правне послове борачко-инвалидске заштите
Локал: 182

Драган Предојевић

дипл.правник

Самостални стручни сарадник за правне послове борачко-инвалидске заштите и стамбене комисије
Локал: 177

Горан Павичић

дипл.економиста

Самостални стручни сарадник за стамбено рјешавање и допунска права
Локал: 128

Ружица Карамановић

дипл.правник

Стручни савјетник за грађанска стања и опште послове
Локал: 181

Самостални стручни сарадник за цивилну заштиту
Телефон: 814-162
Локал: 129

Дејан Недић

дипл.политиколог

Самостални стручни сарадник за послове мјесних заједница и цивилну заштиту
Локал: 177

Момчило Лазендић

КВ лимар

Достављач поште

Ђука Вуковић

прерађивач воћа и поврћа

Кафе куварица

Биљана Матичић

Спремачица

Славица Цвијановић

административни техничар

Спремачица

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 053/810-511 или 053/810-433.

Надлежности одјељења

 1. извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и општих аката који се односе на опште послове,
 2. послове управљања људским ресурсима,
 3. послове на унапређењу система управљања квалитетом у складу са нормом ИСО 9001,
 4. рад и радне односе запослених,
 5. лична грађанска стања,
 6. прати, води и обезбјеђује правилну примјену Листе категорија документарне грађе са роковима чувања,
 7. обезбјеђује исправност документарне и архивске грађе која је преузета и похрањена у архиву,
 8. заједничке послове за Општинску управу (послови економата, умножавање и достава материјала, чишћење и дактилографски послови),
 9. припрема нацрте одлука и других аката из своје надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих права и дужности,
 10. организује пружање правне помоћи грађанима из дјелокруга општинске управе,
 11. обезбјеђује примјену Закона о слободи приступа информацијама,
 12. обавља послове информисања, односа с јавношћу и организује јавно обавјештавање о активностима општинских органа,
 13. припрема и проводи поступак рјешавања притужби грађана,
 14. обавља послове одржавања информационог система рачунарске опреме,
 15. извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области борачко-инвалидске заштите, жртава одбрамбено-отаџбинског рата и цивилних жртава рата у оквиру прописане надлежности, и одговорно је за то стање у границама својих права и дужности,
 16. води евиденцију о лицима која су регулисала војну обавезу,
 17. обавља послове цивилне заштите и мјесних заједница,
 18. примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,
 19. припрема за Скупштину општине и Начелника општине нацрте и приједлоге одлука, других општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга,
 20. врши управне, стручне и административне послове за области из свог дјелокруга,
 21. врши стручне и административне послове у поступку покретања јавних набавки из дјелокруга одјељења и прати реализацију набавки,
 22. врши управне, стручне, административне и друге послове које му повјери Скупштина општине и Начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.