Општинска управа је дио извршне власти у општини. Начелник општине као носилац извршне власти руководи општинском управом и одговоран је за њен рад. Општинска управа општине Модрича је подијељена у одјељења са припадајућим одсјецима:

1. Одјељење за пријемну канцеларију и информисање

2. Одјељење за борачко-инвалидксу заштиту и опште послове
– Одсјек за опште послове и цивилну заштиту.

3. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
– Одсјек за пољопривреду,
– Одсјек за управљање развојем.

4. Одјељење за финансије
– Одсјек за буџет.

5. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
– Одсјек за просторно уређење,
– Одсјек за стамбено – комуналне послове и екологију.

6. Одјељење Комуналне полиције

7. Стручна служба Скупштине општине и начелника општине
– Одсјек стручне службе Скупштине општине,
– Одсјек стручне службе Начелника општине.

 

Послови општинске управе су:

– Извршење и спровођење прописа Скупштине општине и начелника општине,
– Припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и
начелник општине,
– Извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова   чије је извршавање повјерено општини,
– Вршење стручних и других послова које им повјери Скупштина општине и начелник
општине.
Циљеви општинске управе су:

– Постати модеран и транспарентан сервис грађана и других корисника услуга,
– Квалитетом и брзином пружених услуга у потпуности испунити потребе и
оправдати очекивања корисника,
– Допринијети стварању подстицајно-пословног окружења и потребних услова за
квалитетан економски и друштвени развој општине,
– Осигурати задовољство запослених.