ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Мирјана Цвијановић

Мирјана Цвијановић

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Телефон: 053/810-990
E-mail: mirjana.cvijanovic@modrica.ba

Биографија:
Мирјана Цвијановић рођена у Добоју 31.07.1987.године, општина Добој. Средњу економску  школу завршила у Добоју. Дипломирала на Паневропском универзитету Апеирон – Бања Лука, на којем је стекла звање дипломирани економиста 2015. године. Постдипломске студије завршила у Бијељини и стекла звање Мастер економије, смјер финансије  – 300 ецтс.
Од 2008. године запослена у „Бетон-промету“ д.о.о. на позицији књиговође, вођење пословних књига, састављање финансијских извјештаја. Априла 2017. године постављена на руководећу позицију директора.
Удата, мајка двоје дјеце.

Чедо Трипић

дипл.инж.саобраћаја

Комунални полицајац
Телефон: 810-990
Локал: 131
E-mail: kpolicija@modrica.ba

Мирко Божић

дипл.економиста

Комунални полицајац
Телефон: 810-714
Локал: 132
E-mail: kpolicija@modrica.ba

Ненад Сарић

дипл.правник

Комунални полицајац
Телефон: 810-714
Локал: 132
E-mail: kpolicija@modrica.ba

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 053/810-511 или 053/810-433.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

  1. врши комунално-инспекцијиски надзор над примјеном одредаба Закона о комуналној полицији и закона којима се уређују питања у вези са поступањем полиције, Закона о општем управном поступку и других прописа гдје је одређена надлежност полиције,
  2. води евиденцију о комуналном-инспекцијском надзору и предузетим мјерама,
  3. доноси рјешења о извршавању одређених мјера,
  4. издаје прекршајни налог за учињени прекршај и подноси захтјев за покретање прекршајног поступка,
  5. врши надзор над примјеном прописа којима се уређује: пружање комуналних услуга, одржавање и коришћење јавних саобраћајних површина у насељу, јавних површина и дрвореда, објеката за снабдијевање насеља и становништва водом за пиће, јавне водне мреже, јавне канализационе мреже, објеката за депоновање отпадака и врши контролу над одвожењем, уништавањем и прерадом отпадака, жељезничких и аутобуских станица и стајалишта, тржнице, сточних и других пијаца, јавних простора за паркирање, вршење димњачарске дјелатности, угоститељске дјелатности, одржавање јавне расвјете у насељеним мјестима, постављање натписа и реклама, обиљежавање улица, постављање контејнера и друге послове у складу са прописима којима је одређена надлежност полиције,
  6. извршава и обезбјеђује извршавање одлука Скупштине општине и Начелника општине из дјелокруга свог посла,
  7. у обављању послова сарађује са надлежним инспектором јединице локалне самоуправе и Министарством унутрашњих послова у складу са законом.