МЛАДЕН КРЕКИЋ

Тел: 00387 (0)53 810 170
Факс: 00387 (0)53 810 185

 • Биографија
 • Посао начелника општине
 • Рођен 19. 09. 1962. године у Добоју, завршио Факултет политичких наука у Сарајеву. Од 1986. запослен у модричкој привреди. Ожењен, отац троје дјеце.
  До сада обављао функције:
  Директора ДД ”Аутопромет” Модрича и
  Директора ДД “Ремонттранс” Модрича.
  Обављао функцију Начелника СЈБ Модрича и командира полицијске станице Модрича, као и Помоћника генералног директора Рафинерије уља Модрича.
  Сада Начелник општине, изабран испред САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД – МИЛОРАД ДОДИК. Функцију начелника општине обавља четврти мандат. Најважнији стратешки циљеви које планира остварити током вршења свог мандата су у области запошљавања, пољопривреде и инфраструктуре.

  1. Начелник општине заступа и представља општину, носилац је извршне власти и руководи општинском управом,
  2. предлаже Статут општине,
  3. предлаже одлуке Скупштини,
  4. обавјештава Скупштину о свим питањима која се тичу општине, њених права и обавеза,
  5. проводи политику и извршава одлуке и друга акта Скупштине,
  6. извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено општини,
  7. оснива Општинску управу и уређује њену организацију и пословање,
  8. именује и разрјешава руководеће раднике и друге раднике са посебним овлаштењима, прима у радни однос и одлучује о престанку радног односа и о другим правима из радног односа радника Општинске управе, у складу са Законом и Колективним уговором,
  9. успоставља сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама,
  10. даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
  11. обавјештава Скупштину о свом раду и раду Општинске управе,
  12. покреће иницијативу да се до одлуке Уставног суда обустави извршење прописа Скупштине општине, општег или појединачног акта, ако сматра да су противуставни и противзаконити,
  13. обавјештава министра управе и локалне самоуправе до 31. марта текуће године о извршавању општинске политике за претходну годину, о обустављању од извршења одлука Скупштине општине, о извршавању закона, других прописа и међународних уговора,
  14. подноси нацрт буџета општине на претходну сагласност министру управе и локалне самоуправе уколико општина тражи допунска средства из буџета Републике,
  15. закључује уговоре у име општине,
  16. рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општинске управе, ако за рјешавање нису надлежни републички органи,
  17. обезбјеђује припрему нацрта и приједлога аката из надлежности Скупштине општине,
  18. врши и друге послове утврђене законом.