Prvi pisani dokument o Modriči iz 13. vijeka je povelja mađarskog kralja Bele IV u kojoj se Modriča pominje kao vrelo : „…fons Modricha, ubi cadit in Boznam“, ali sve ukazuje na to da se radilo o manjem vodenom toku koji se ulijevao u rijeku Bosnu.

Po predanjima, Modriča je ime dobila prema rječici čija je voda bila modra, planinska. Ta riječica pretpostavlja se da je Dusa. Prema drugim kazivanjima područje nosi ime stare slovenske oznake za plavu boju neba i daljina, što se na horizontu više naziru nego vide-modrina / modriča.

Postoje arheološki dokazi o prisustvu čovjeka na prostorima današnje modričke opštine još u paleolitu – starijem kamenom dobu. O tome svjedoče tragovi otkriveni na lokaciji Gradina u selu Dugom Polju iznad doline Bosne.

29

Tragovi prastarih zemljoradnika iz neolita pronađeni su na više mjesta, a između ostalog, i na lokacijama Kulište u Kruškovom Polju, na Ždralovom brdu u selu Kladarima, na lokaciji Prljača, zatim u selima Vranjaku, Kužnjači, Skugriću, Dugom Polju…Na Doborskom brijegu je značajno nalazište sa sedam arheloških slojeva iz metalnog doba.

Na više mjesta u modričkoj opštini nailazi se i na tragove staroslovenskih naselja. U povelji Kotromanića iz 1324. godine pominje se župa Nenavište u kojoj su naselja Modriča i Jakeš.

Oko tvrđave Dobor odvijaju se događaji koji su predznak kraja bosanske državne samostalnosti. To su sukobi sa Mađarima 1393./94. i 1408. godine i sječa 170 bosanskih boljara na bedemima ove tvrđave. Ovi krajevi su zatim postali surovo ratno krajište u nastupu Turaka, a oni su 1536. godine osvojili Dobar i Modriču. Poslije turskog poraza kod Beča 1683. godine , u sljedeća dva vijeka ovo je granično područje, a to znači – zona ratnih sukoba, buna, pustošenja i ekonomske stagnacije. Za vrijeme austrougarske okupacije, Modriča je 1897. godine uvrštena u varoši kakvih je u Bosni i Hercegovini bilo 66.

U drugoj polovini 19. stoljeća ekonomske i kulturno – prosvjetne prilike lagano kreću nabolje. Zabilježeno je sjećanje na postojanje škole možda još krajem 18. vijeka, a u svakom slučaju od druge polovine 19. vijeka. Modriča je rasadnik škola po okolnim seoskim naseljima.U oba svjetska rata, kao i u poslednjem ratu u vrijeme raspada nekadašnje Jugoslavije, ovaj kraj pretrpio je velika razaranja uz tragične ljudske žrtve.