JOVICA RADULOVIĆ

Tel: 00387 (0)53 810 170
Faks: 00387 (0)53 810 185

 • Biografija
 • Posao načelnika opštine
 • Jovica Radulović rođen je 04.01.1983. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na kojem je stekao zvanje diplomiranog pravnika. Do 2015. godine zaposlen u Advokatskoj kancelariji „Radulović“ u Modriči.

  Pravosudni ispit položio u Sarajevu, pred Komisijom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. U mandatu 2015. – 2019. godine obavljao funkciju šefa Kabineta / savjetnika zamjenika ministra civilnih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.

  Za odbornika u Skupštini opštine Modriča biran je u dva mandata, 2012.-2016. i 2016.- 2020. godine.

  Na Lokalnim izborima 2020. godine izabran za načelnika opštine Modriča kao kandidat Srpske demokratske stranke. Oženjen, otac je troje djece.

  1. Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti i rukovodi opštinskom upravom,
  2. predlaže Statut opštine,
  3. predlaže odluke Skupštini,
  4. obavještava Skupštinu o svim pitanjima koja se tiču opštine, njenih prava i obaveza,
  5. provodi politiku i izvršava odluke i druga akta Skupštine,
  6. izvršava zakone i druge propise Republike i grada čije je izvršenje povjereno opštini,
  7. osniva Opštinsku upravu i uređuje njenu organizaciju i poslovanje,
  8. imenuje i razrješava rukovodeće radnike i druge radnike sa posebnim ovlaštenjima, prima u radni odnos i odlučuje o prestanku radnog odnosa i o drugim pravima iz radnog odnosa radnika Opštinske uprave, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom,
  9. uspostavlja saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama,
  10. daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
  11. obavještava Skupštinu o svom radu i radu Opštinske uprave,
  12. pokreće inicijativu da se do odluke Ustavnog suda obustavi izvršenje propisa Skupštine opštine, opšteg ili pojedinačnog akta, ako smatra da su protivustavni i protivzakoniti,
  13. obavještava ministra uprave i lokalne samouprave do 31. marta tekuće godine o izvršavanju opštinske politike za prethodnu godinu, o obustavljanju od izvršenja odluka Skupštine opštine, o izvršavanju zakona, drugih propisa i međunarodnih ugovora,
  14. podnosi nacrt budžeta opštine na prethodnu saglasnost ministru uprave i lokalne samouprave ukoliko opština traži dopunska sredstva iz budžeta Republike,
  15. zaključuje ugovore u ime opštine,
  16. rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Opštinske uprave, ako za rješavanje nisu nadležni republički organi,
  17. obezbjeđuje pripremu nacrta i prijedloga akata iz nadležnosti Skupštine opštine,
  18. vrši i druge poslove utvrđene zakonom.