РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
стамбено-комуналне послове и екологију

Број: 05/1-36- 9 /22
Датум: 31.03.2022. године

На основу члана 142. став  7. Закона о уређeњу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике Српске“, број  40/13, 106/15, 3/16  и 84/19)  и члана 7. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе (,,Службени гласник Републике Српске“, број 100/13) Одјељење за просторно уређење , стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за подношење пријава за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Модрича

 1. Позивају се заинтересована физичка и правна лица да поднесу пријаве за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката на подручју општине Модрича и то из сљедећих области и струке:
  • архитектуре,
  • грађевинарства,
  • електротехнике (слаба и јака струја),
  • машинства,
  • саобраћаја.
 1. На јавни конкурс могу се пријавити правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 142. Закона о уређењу простора и грађењу ( ,,Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 , 3/16 и 84/19), а који у складу сa чланом 110., 112. и 116. Закона о уређењу простора и грађењу посједују лиценцу за израду , ревизију техничке документације или извођење радова који су предмет техничког прегледа.
 2. Чланови комисије не могу бити службена лица која су запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, лица која су учествовала у грађењу објекта, лица која су вршила послове стручног надзора као  ни лица која су запослена код извођача радова а нису учествовала у изградњи објекта.
 3. У пријави на јавни конкурс неопходно је навести тачну адресу и општину становања/сједишта, број телефона, email, назив пословне банке и број трансакционог рачуна, те приложити сљедећу документацију:

4.1. Физичка лица

4.1.1. Овјерену копију лиценце  из тачке 2. овог конкурса ,
4.1.2. Овјерену копију личне карте,
4.1.3.Овјерену изјаву којом подносилац изјављује да ће благовремено писменим путем обавјестити Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича о свом изузећу из тачке 3. конкурса,

4.2. Правна лица

4.2.1. Овјерену копију лиценце за правно лице,
4.2.2. Списак свих запослених лица овјерен од  Пореске управе (не старији од 3 мјесеца),
4.2.3  Комплетну документацију (подтачка 4.1.1.,4.1.2.и 4.1.3.)  конкурса за свако физичко лице запослено у том правном лицу, а које планира именовати у комисије за технички преглед .

 1. Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама ,,Глас Српске „, уредно запаковано у коверту, непосредно у Шалтер сали општине Модрича( шалтер број  5) или поштом, на адресу:

Општина Модрича
Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију
Видовданска бр.1 74 480 Модрича
Са назнаком: За јавни конкурс за технички преглед објеката – не отварај-

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Документација приложена уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

 1. Након комисијског прегледа и обраде пристиглих пријава, усвојена листа правних и физичких лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката биће објављена на огласној табли општине Модрича и интернет страници општине Модрича, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења јавног конкурса.
 1. Листа правних и физичких лица за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката важи двије године од дана објављивања, након чега се поново спроводи јавни конкурс.

Кандидати са листе правних и физичких лица који испуњавају услове из овог јавног конкурса дужни су, у периоду у којем буду обављали послове техничког прегледа објекта, овом органу благовремено пријављивати све промјене које се односе на адресу, број телефона и трансакционог рачуна, као и евентуалну привремену или трајну спријеченост за обављање наведених послова.

Чланови Комисије који буду поступили супротно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу,  Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе и рјешења о именовању комисије, губе право да врше технички преглед објеката.

Образац изјаве из тачке 4 подтачка  3.  може се преузети сваки радни дан од  7,00 до 15,00 сати у Шалтер сали (шалтер  број 5)  или на интернет страници: www.modrica.ba

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Срђан Јовановић, дипл.ецц.

Изјава