ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Мирјана Цвијановић

Мирјана Цвијановић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Телефон: 053/810-990
E-mail: mirjana.cvijanovic@modrica.ba

Биографија:
Мирјана Цвијановић рођена у Добоју 31.07.1987.године, општина Добој. Средњу економску  школу завршила у Добоју. Дипломирала на Паневропском универзитету Апеирон – Бања Лука, на којем је стекла звање дипломирани економиста 2015. године. Постдипломске студије завршила у Бијељини и стекла звање Мастер економије, смјер финансије  – 300 ецтс.
Од 2008. године запослена у „Бетон-промету“ д.о.о. на позицији књиговође, вођење пословних књига, састављање финансијских извјештаја. Априла 2017. године постављена на руководећу позицију директора, обављајући функцију до ступања на дужност у Општинској управи Модрича.
Удата, мајка двоје дјеце.

Тодор Којић

дипл.инж.пољопривреде

Пољопривредни инспектор
Телефон: 053/490-507

Споменка Мићић

ДBМ

Ветеринарски инспектор
Телефон: 053/810-409

Богданка Станић Ристић

дипл.правник

Тржишни инспектор
Телефон: 053/490-412

Нада Стајић

дипл.инж.саобраћаја

Саобраћајни инспектор
Телефон: 053/490-507

Даниела Аничић

дипл.инж.агрономије

Еколошки инспектор
Телефон: 053/810-409

Жељко Божић

дипл. санитарни инж.

Здравствени инспектор
Телефон: 053/490-507

Чедо Трипић

дипл.инж.саобраћаја

Комунални полицајац
Телефон: 053/490-508

Мирко Божић

дипл.економиста

Комунални полицајац
Телефон: 053/810-714

Ненад Сарић

дипл.правник

Комунални полицајац
Телефон: 053/810-714

Азем Турсић

дипл.инж.грађевинарства

Комунални полицајац
Телефон: 053/810-714

Напомена: Комуналну полицију можете добити путем мобилног телефона на број: 066/026-816.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

 1. врши непосредни инспекцијски над­зор над примјеном закона и других прописа ве­заних за област инспекције за храну, тржишне, пољопривредно-водопривредне, ветеринарске, саобраћајне, здравствене, урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције, те предлаже и предузима мјере у оквиру својих овлашћења,
 2. извршава законе, друге прописе и опште акте у оквиру права и дужности Општине који се односе на област инспекцијског надзора,
 3. врши инспекцијски надзор над активностима као и над пословањем и поступањем правних лица и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката,
 4. проводи управни поступак у пословима надзора, подношење прекршајних и кривичних пријава против прекршилаца из надлежности инспекције,
 5. израђује извјештаје и информације за потребе Начелника општине и Скупштине општине,
 6. припрема и обрађује материјале за сједнице Скупштине општине и одговара за законитост истих из своје надлежности,
 7. координира рад са другим одјељењима и службама Општинске управе и надлежним републичким органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења,
 8. врши комунално-инспекцијиски надзор над примјеном одредаба Закона о комуналној полицији и закона којима се уређују питања у вези са поступањем полиције, Закона о општем управном поступку и других прописа гдје је одређена надлежност полиције,
 9. води евиденцију о комуналном инспекцијском надзору и предузетим мјерама,
 10. доноси рјешења о извршавању одређених мјера,
 11. издаје прекршајни налог за учињени прекршај и подноси захтјев за покретање прекршајног поступка,
 12. врши надзор над примјеном прописа којима се уређује: пружање комуналних услуга, одржавање и коришћење јавних саобраћајних површина у насељу, јавних површина и дрвореда, објеката за снабдијевање насеља и становништва водом за пиће, јавне водне мреже, јавне канализационе мреже, објеката за депоновање отпада и врши контролу над одвожењем, уништавањем и прерадом отпада, жељезничких и аутобуских станица и стајалишта, тржнице, сточних и других пијаца, јавних простора за паркирање, вршење димњачарске дјелатности, угоститељске дјелатности, одржавање јавне расвјете у насељеним мјестима, постављање натписа и реклама, обиљежавање улица, постављање контејнера и друге послове у складу са прописима којима је одређена надлежност полиције,
 13. врши и друге послове који му се посебним актима и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг рада.“