ZAPOSLENI U ODJELJENJU

Mirjana Cvijanović

Mirjana Cvijanović

NAČELNIK ODJELJENJA

Telefon: 053/810-990
E-mail: mirjana.cvijanovic@modrica.ba

Biografija:
Mirjana Cvijanović rođena u Doboju 31.07.1987.godine, opština Doboj. Srednju ekonomsku  školu završila u Doboju. Diplomirala na Panevropskom univerzitetu Apeiron – Banja Luka, na kojem je stekla zvanje diplomirani ekonomista 2015. godine. Postdiplomske studije završila u Bijeljini i stekla zvanje Master ekonomije, smjer finansije  – 300 ects.
Od 2008. godine zaposlena u „Beton-prometu“ d.o.o. na poziciji knjigovođe, vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje finansijskih izvještaja. Aprila 2017. godine postavljena na rukovodeću poziciju direktora, obavljajući funkciju do stupanja na dužnost u Opštinskoj upravi Modriča.
Udata, majka dvoje djece.

Todor Kojić

dipl.inž.poljoprivrede

Poljoprivredni inspektor
Telefon: 053/490-507

Spomenka Mićić

DBM

Veterinarski inspektor
Telefon: 053/810-409

Bogdanka Stanić Ristić

dipl.pravnik

Tržišni inspektor
Telefon: 053/490-412

Nada Stajić

dipl.inž.saobraćaja

Saobraćajni inspektor
Telefon: 053/490-507

Daniela Aničić

dipl.inž.agronomije

Ekološki inspektor
Telefon: 053/810-409

Željko Božić

dipl. sanitarni inž.

Zdravstveni inspektor
Telefon: 053/490-507

Čedo Tripić

dipl.inž.saobraćaja

Komunalni policajac
Telefon: 053/490-508

Mirko Božić

dipl.ekonomista

Komunalni policajac
Telefon: 053/810-714

Nenad Sarić

dipl.pravnik

Komunalni policajac
Telefon: 053/810-714

Azem Tursić

dipl.inž.građevinarstva

Komunalni policajac
Telefon: 053/810-714

Napomena: Komunalnu policiju možete dobiti putem mobilnog telefona na broj: 066/026-816.

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA

 1. vrši neposredni inspekcijski nad­zor nad primjenom zakona i drugih propisa ve­zanih za oblast inspekcije za hranu, tržišne, poljoprivredno-vodoprivredne, veterinarske, saobraćajne, zdravstvene, urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije, te predlaže i preduzima mjere u okviru svojih ovlašćenja,
 2. izvršava zakone, druge propise i opšte akte u okviru prava i dužnosti Opštine koji se odnose na oblast inspekcijskog nadzora,
 3. vrši inspekcijski nadzor nad aktivnostima kao i nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i građana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata,
 4. provodi upravni postupak u poslovima nadzora, podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava protiv prekršilaca iz nadležnosti inspekcije,
 5. izrađuje izvještaje i informacije za potrebe Načelnika opštine i Skupštine opštine,
 6. priprema i obrađuje materijale za sjednice Skupštine opštine i odgovara za zakonitost istih iz svoje nadležnosti,
 7. koordinira rad sa drugim odjeljenjima i službama Opštinske uprave i nadležnim republičkim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja,
 8. vrši komunalno-inspekcijiski nadzor nad primjenom odredaba Zakona o komunalnoj policiji i zakona kojima se uređuju pitanja u vezi sa postupanjem policije, Zakona o opštem upravnom postupku i drugih propisa gdje je određena nadležnost policije,
 9. vodi evidenciju o komunalnom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama,
 10. donosi rješenja o izvršavanju određenih mjera,
 11. izdaje prekršajni nalog za učinjeni prekršaj i podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,
 12. vrši nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje: pružanje komunalnih usluga, održavanje i korišćenje javnih saobraćajnih površina u naselju, javnih površina i drvoreda, objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodne mreže, javne kanalizacione mreže, objekata za deponovanje otpada i vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpada, željezničkih i autobuskih stanica i stajališta, tržnice, stočnih i drugih pijaca, javnih prostora za parkiranje, vršenje dimnjačarske djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, održavanje javne rasvjete u naseljenim mjestima, postavljanje natpisa i reklama, obilježavanje ulica, postavljanje kontejnera i druge poslove u skladu sa propisima kojima je određena nadležnost policije,
 13. vrši i druge poslove koji mu se posebnim aktima i nalogom Načelnika opštine stave u djelokrug rada.“