MILUTIN POPOVIĆ

Tel:  00387 (0)53 810 428
Tel/faks:  
00387 (0)53 810 058
E-mail:
pso@modrica.ba

 • Biografija
 • Posao predsjednika Skupštine opštine Modriča
 • – Predstavlja Skupštinu opštine.
  – Saziva sjednicu Skupštine opštine, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom.
  – Potpisuje akta koja donosi Skupština opštine.
  – Stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine opštine.
  – Stara se o zakonitosti rada Skupštine opštine i njenih organa.
  – Stara se o primjeni Statuta opštine i Poslovnika Skupštine.