• 14. јун 2023.
 • 10:00
 • Скупштинска сала

САЗВАНА 25. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 14.06.2023. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ (ЗГРАДА ОПШТИНЕ).

За сједницу предлажем сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 24. сједнице Скупштине општине Модрича од маја 2023. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања и награда.
 4. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Модрича 2“.
 5. Приједлог Закључка о прихватању иницијативе за измјену дијела Регулационог плана „Предузетничка зона“.
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 1769/2 к.о. Модрича, путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 7. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о продаји стана.
 8. Акциони план за спровођење стратешког документа за период 2023 – 2025. година.
 9. Извјештај о раду ЈП „Српски културни центар“ д.о.о. Модрича за 2022. годину.
 10. Извјештај о реализацији пројеката економског развоја општине Модрича у 2022. години.
 11. Информација о стању пољопривредне производње на подручју општине Модрича у 2022. години.
 12. Информација о раду друштвених организација и удружења грађана у 2022. години.
 13. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 14. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милутин Поповић с.р.

Скупштински материјал за 25. сједницу Скупштине општине Модричa (14.06.2023.)