РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧАНАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
стамбенокомуналне послове и екологију

На основу члана 42. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 ,3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

П О З И В

Заинтересована лица, као што су власници некретнина, корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређивању, органи управе надлежни за водопривреду, шумарство, пољопривреду, саобраћај, енергетику, телекомуникације, туризам, рударство, здравство, школство, културу, заштиту животне средине, те културно-историјских и природних добара, органи унутрашњих послова и Привредне коморе Републике Српске да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву у обухвату измјене Регулационог плана „Модрича 1“ .

Измјеном дијела Регулационог плана „Модрича 1“  ће бити обухваћен простор који се односи на к.ч. 1175/1, к.ч. 2095/2, к.ч. 1196/4, к.ч.1196/7, к.ч.3183/7 и к.ч. 1196/1 к.о. Модрича у површини од цца 5822 м2.

Приједлоге и сугестије можете доставити у шалтер салу општине Модрича, улица Видовданска бр. 1, најкасније до 28.02.2023.год.