На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 68. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 5/17 и 12/23), члана 6. Одлуке о куповини земљишта и објекта за ватрогасни дом („Службени гласник општине Модрича“, број: 8/23) и Одлуке о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама БиХ, број: 02-022-72-1/23 од 04.01.2023. године , Начелник општине Модрича расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање  понуда за куповину земљишта и објекта за ватрогасни дом

 

I  ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА

 • Општина Модрича
 • Адреса: Видовданска број 1
 • Поштански број и мјесто: 74480 Модрича
 • Телефон/факс: 053/810-511

 

II ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

             Овим јавним позивом, позивају се сва физичка и правна лица за достављање писаних понуда за продају земљишта и објекта на подручју општине Модриче , за потребе ватрогасног дома.

Куповина предметних непокретности финансираће се путем кредитних средстава, прибављених у складу са Одлуком о дугорочном задужењу општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 2/22, 3/22 и 4/22), којом је за финансирање ове капиталне инвестиције предвиђено 500.000,00 КМ.

 

III УСЛОВИ ЗА ОДАБИР ПРЕДМЕТА ЈАВНОГ ПОЗИВА

 1. Објекат који је предмет овог јавног позива потребно је да:
 • у грађевинском смислу буде у потпуности завршен, са свим потребним инсталацијама и завршном обрадом зидова, подова и плафона, са могућношћу прикључка на водоводну, канализациону, телекомуникациону и електроенергетску мрежу.;
 • да у свом саставу има довољан број просторија које се могу прилагодити за потребе ватрогасног дома и то: административне просторије, просторија за дежурство, спаваонице за дежурне ватрогасце, просторије за одржавање ватрогасних апарата, оставе за опрему и просторије за рекреацију;
 • да испуњава противпожарне прописе са противпожарним путем око објекта и хидрантском мрежом, како за потребе тренажног процеса тако и за пуњење возила водом.
 1. Земљиште које је предмет овог јавног позива потребно је:
 • да се налази у градским зонама насељеног мјеста Модрича;
 • да излази на најмање једну асфалтирану саобраћајницу са којом могу да саобраћају камиони и ватрогасна возила;
 • да је површина парцеле минимално 4000 м2 ;
 • предност имају парцеле које се налазе уз саобраћајнице вишег ранга и парцеле које имају могућност прикључка на двије или више саобраћајница.

 

IV ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа имају сва физичка и правна лица, односно власници објекта и земљишта који испуњавају услове за одабир и који своје понуде доставе у предвиђеном року са комплетном документацијом.

 

         V САДРЖАЈ ПОНУДЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

а) Писана понуда мора садржавати сљедеће:

–      назив/име и презиме, сједиште/адреса власника објекта и земљишта, контакт телефон;

–  податке о објекту и земљишту( број парцеле, површина, култура, број листа непокретности/посједовног листа, земљишнокњижног извадка, катастарска општина, подаци о објекту);

–      цијена за понуђено земљиште и објекат изражена у конвертибилним маркама;

–      потпис физичког лица, односно потпис заступника правног лица овјерен печатом.

б) Уз писану понуду потребно је приложити сљедећу документацију:

–  доказ о власништву над некретнином, не старији од 3 мјесеца од дана објављивања јавног позива (оригинал или овјерена фотокопија);

–  копија катастарског плана не старија од 3 мјесеца од дана објављивања јавног позива (оригинал или овјерена фотокопија);

–  увјерење Пореске управе о измиреним пореским обавезама, не старије од 3 мјесеца од дана објављивања јавног позива (оригинал);

–   овјерена изјава власника да некретнине нису оптерећене правима трећих лица (оригинал, овјерен код општинског органа управе или нотара);

– овјерена изјава власника да некретнине нису оптерећене дуговањем по основу комуналних услуга (оригинал, овјерен код општинског органа управе или нотара). Изузетно, уколико постоје дуговања по основу комуналних услуга, доставља се изјава да ће дуговања бити измирена до момента закључења купопродајног уговора;

–  уколико је понуђач физичко лице потребно је доставити овјерену фотокопију личне карте и ЦИПС увјерења о мјесту пребивалишта понуђача (оригинал или овјерена фотокопија) , не старије од 15 дана од дана пријаве;

–  уколико је понуђач правно лице потребно је доставити извод из судског регистра ( оригинал или овјерену фотокопију) не старије од два мјесеца од дана пријаве;

–  уколико су понуђачи сувласници, потребно је доставити доказ о сагласности свих сувласника за продају непокретности (оригинал или овјерена фотокопија), не старија од 30 дана од дана пријаве.

 

         VI КРИТЕРИЈИ ЗА ОЦЈЕНУ ПОНУДЕ И УСЛОВИ КУПОВИНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Понуда треба да испуњава услове наведене у тачки III. Оцјена понуде врши се на основу критерија – најниже цијене понуде која испуњава све услове.

Уколико два или више понуђача доставе исту цијену уз испуњење свих тражених услова, првопласирана ће бити понуда понуђача који је први доставио понуду.

Поступак се може провести ако је пристигла најмање једна понуда.

Уколико први јавни позив буде неуспјешан, расписаће се други јавни позив под истим условима. Уколико и други јавни позив буде неуспјешан, куповина непокретности ће се сматрати неуспјелом.

 

         VII РОК И МЈЕСТО ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА

Понуде са потребном докуменацијом достављају се непосредно у Шалтер салу Општинске управе Модрича или путем поште у затвореној коверти на адресу : Општина Модрича, Видовданска 1 са назнаком: „ Комисија за одабир адекватног и најповољнијег понуђача“ и „не отварати“.

Рок за доставу понуда је 30.01. 2024. године (уторак) до 15 h . Понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и доставом понуде. Документација достављена уз понуду неће се враћати понуђачима.

 

         VIII ОБЈАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

Јавни позив ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, у програмској шеми Радија Модрича, те на огласној табли и званичној интернет страници општине Модрича.

 

        IX ПОСТУПАК ОЦЈЕНЕ ПОНУДЕ

                 Поступак оцјене понуда извршиће Комисија за одабир адекватног и најповољнијег понуђача, коју ће именовати начелник посебним рјешењем, у року од 7 дана од дана пријема понуда.

Комисија даје препоруку начелнику:

 • да одбаци непотпуне и неблаговремене понуде;
 • да одбије понуде које не задовољавају тражене услове;
 • да закључи уговор са понуђачем који је доставио најбоље оцјењену понуду (најнижа цијена понуде која задовољава све услове).

Понуђач мора омогућити Комисији разгледање понуђене непокретности радним даном у времену од 08-15.00 часова, а по термину који ће бити претходно договорен.

 

        X  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О КУПОВИНИ НЕПОКРЕТНОСТИ

Са  најбоље оцијењеним понуђачем, начелник општине закључује уговор о куповини непокретности, а по претходно прибављеном позитивном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске на нацрт уговора.

Уговором о куповини непокретности регулисаће се међусобна права и обавезе између уговорних страна.

 

Број:     02-022- 72-2/23                                                                 НАЧЕЛНИК

Датум:  10.01.2024. године                                                        Јовица Радуловић