Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16- Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 107/19 i 1/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 20/12 i 63/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske) i člana  7. Odluke  o prodaji nepokretnosti  označene kao k.č. 2670/63 KO Garevac, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), („Službeni glasnik opštine Modriča» ,broj: 5/24), Načelnik opštine Modriča, raspisuje

 

O G L A S

o prodaji nepokretnosti k.č. 2670/63  KO Garevac, putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

 

  I. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA

  • Opština Modriča
  • Adresa: Vidovdanska broj 1
  • Poštanski broj i mjesto: 74480 Modriča
  • Telefon/faks: 053/810-511

  II. NAČIN PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

 

III. PREDMET PRODAJE

  • k.č. broj:2670/63 –Pustara, gradilište – površine 997 m² upisano u list

nepokretnosti broj: 130 KO Garevac, posjed Skupštine opštine Modriča sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. broj: 900/21, Pustara, njiva- površine 997 m²  upisano u zk uložak broj: 1060 KO SP Garevac,pravo vlasništva upisano u korist Opštine Modriča s dijelom 1/1, bez uknjiženih tereta i ograničenja.

Prodaja se provodi u skladu sa Stručnim mišljenjem broj: SM 48-02424 AT izrađenim od strane „Atrij“ d.o.o. Doboj i u skladu sa Urbanističkim planom „Modriča 2020“ („Službeni glasnik opštine Modriča“,broj: 6/06 i 10/21).

Nepokretnost se nalazi u zoni stanovanja gustine naseljenosti 60 ST/ha, u petoj zoni gradskog građevinskog zemljišta.

IV. USLOVI PRODAJE

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, što je u skladu sa članom 15. Pravilnika. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se ugovor u pisanoj formi, nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske.

Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, nakon zaključene licitacije odustane od kupovine predmetnog zemljišta, gubi pravo na povraćaj položene kaucije a postupak licitacije se ponavlja.

V. POČETNA PRODAJNA CIJENA I KAUCIJA

Početna prodajna cijena za nepokretnosti iz člana 1. ove odluke iznosi 13.134,99  KM (slovima: trinaesthiljadastotinutridesetičetiri i 99/00 KM), koja je procijenjena od strane vještaka građevinsko arhitektonske struke, te uvećana za troškove prethodnog postupka.

Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni uplatiti kauciju, odnosno iznos od 1313,50 KM (slovima:hiljadutristotineitrinaest i 50/00 KM), na žiro račun  prodavca broj: 562-011-80736425-69 otvoren kod NLB Razvojna banka.

Učesnicima na licitaciji uplaćeni iznos kaucije vraća se u roku od osam dana od dana održavanja javnog nadmetanja – licitacije, osim učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i ista će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o građevinskom zemljištu koje se prodaje  i dobiti tražene informacije u Stručnoj službi Skupštine opštine i Načelnika opštine, kancelarija br. 4 svakim radnim danom od 8 do 14 časova.

VI. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajnu cijenu predmetne nekretnine umanjenu za iznos položenog učešća, učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti  u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora.

Predaja zemljišta u posjed kupcu izvršiće se u roku od 3 dana od dana isplate

kupoprodajne cijene o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji zemljišta u posjed.

Isplatom kupoprodajne cijene kupac stiče uslove za upis prava svojine na zemljištu u javnim evidencijama nepokretnosti.

Troškove notarske obrade ugovora o prodaji i prenosa licitirane nepokretnosti , kao i troškove pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište, snosi kupac.

                                                      

VII. PRIJAVA

Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja u skladu sa zakonom,mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj,odnosno Bosni i Hercegovini .

            Rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 21.06.2024. godine (petak) do 15 h . Uz prijavu za učešće na licitaciji dostavlja se dokaz o uplati kaucije, ovjerena fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar i ovjerena punomoć za zastupanje, broj žiro ili tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene kaucije učesnicima sa kojima neće biti zaključen ugovor.

Prijave za učešće na licitaciji sa potrebnom dokumenacijom dostavljaju se neposredno u Šalter salu Opštinske uprave Modriča ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu : Opština Modriča, Vidovdanska 1 sa naznakom: „ Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja“

VIII. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA  LICITACIJE       

Licitacija će biti održana dana 24.06.2024. godine (ponedjeljak) u 14.45 h u zgradi opštine Modriča, Vidovdanska broj 1. (skupštinska sala)

IX. OBJAVLJIVANJE OGLASA

Ovaj oglas biće objavljen u dnevnom listu Glas Srpske a objaviće se istovremeno na Radio Modriči, web stranici opštine i oglasnoj tabli.

 

Broj:     02-022-63/24
Datum:  03.06.2024. godine

 

NAČELNIK
Jovica Radulović