На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16- Одлука Уставног суда Републике Српске, 107/19 и 1/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединице локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 20/12 и 63/19 – Одлука Уставног суда Републике Српске) и члана  7. Одлуке  о продаји непокретности  означене као к.ч. 423/13 КО Модрича, путем усменог јавног надметања (лицитације), („Службени гласник општине Модрича» ,број: 7/24), Начелник општине Модрича, расписује

 

О Г Л А С

о продаји непокретности к.ч. 423/13  КО Модрича, путем усменог јавног надметања – лицитацијe

 

 I. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА

  • Општина Модрича
  • Адреса: Видовданска број 1
  • Поштански број и мјесто: 74480 Модрича
  • Телефон/факс: 053/810-511

 II. НАЧИН ПРОДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Путем усменог јавног надметања – лицитације

 

III. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

  • Непокретност означена као к.ч. број: 423/13 – Хаџиахметовача, њива 2. класе – површине 1241 м² уписано у лист непокретности број: 109 КО Модрича, својина Општине Модрича са дијелом 1/1, без уписаних терета и ограничења.

Непокретност се  продаје усменим јавним надметањем – лицитацијом ( у даљем тексту: лицитација) у складу са Стручним мишљењем број: 757/23 израђеним од стране „ Добојинвест“ а.д. Добој.

Према Урбанистичком плану „Модрича 2020“ („Службени гласник општине Модрича“, број: 6/06 и 10/21) непокретност се налази у трећој зони градског грађевинског земљишта.

 

IV. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији, што је у складу са чланом 15. Правилника. Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључује се уговор у писаној форми, након прибављеног позитивног мишљења Правобранилаштва Републике Српске.

Ако учесник лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, након закључене лицитације одустане од куповине предметног земљишта, губи право на поврaћај положене кауције а поступак лицитације се понавља.

V. ПОЧЕТНА ПРОДАЈНА ЦИЈЕНА И КАУЦИЈА

Почетна продајна цијена за непокретности из члана 1. ове одлуке износи 32.838,73  КМ (словима: тридесетидвијехиљадеосамстотинатридесетиосам и 73/100 КМ), која је процијењена од стране вјештака грађевинско архитектонске струке, те увећана за трошкове претходног поступка.

За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију, односно износ од 3.283,84 КМ (словима: трихиљадедвијестотинеосамдесетитри и 84/100), на жиро рачун  продавца број: 562-011-80736425-69 отворен код НЛБ Развојна банка.

Учесницима на лицитацији уплаћени износ кауције враћа се у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања – лицитације, осим учеснику лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија и иста ће бити урачуната у купопродајну цијену.

Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје  и добити тражене информације у Стручној служби Скупштине општине и Начелника општине, канцеларија бр. 4 сваким радним даном од 8 до 14 часова.

 

VI. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА КУПОПРОДАЈНЕ ЦИЈЕНЕ

Купопродајну цијену предметне некретнине умањену за износ положеног учешћа, учесник лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити  у року од 8 дана од дана закључења уговора.

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 3 дана од дана исплате

купопродајне цијене о чему ће се сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.

Исплатом купопродајне цијене купац стиче услове за упис права својине на земљишту у јавним евиденцијама непокретности.

Трошкове нотарске обраде уговора о продаји и преноса лицитиране непокретности , као и трошкове претварања пољопривредног у грађевинско земљиште, сноси купац.

                                                      

VII. ПРИЈАВА

Право учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица која у складу са законом,могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској,односно Босни и Херцеговини .

            Рок за подношење пријава за учешће на лицитацији је 11.07.2024. године (четвртак) до 15 h . Уз пријаву за учешће на лицитацији доставља се доказ о уплати кауције, овјерена фотокопија личне карте за физичка лица, односно овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар и овјерена пуномоћ за заступање, број жиро или текућег рачуна на који ће се извршити поврат уплаћене кауције учесницима са којима неће бити закључен уговор.

Пријаве за учешће на лицитацији са потребном докуменацијом достављају се непосредно у Шалтер салу Општинске управе Модрича или путем поште у затвореној коверти на адресу : Општина Модрича, Видовданска 1 са назнаком: „ Комисија за спровођење јавног надметања“

 

VIII. ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА  ЛИЦИТАЦИЈЕ       

Лицитација ће бити одржана дана 15.07.2024. године (понедјељак) у 14.30 h у згради општине Модрича, Видовданска број 1. (скупштинска сала)

 

IX. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА

Овај оглас биће објављен у дневном листу Глас Српске а објавиће се истовремено на Радио Модричи, web страници општине и огласној табли.

 

 

Број:     02-022-78/24                                                                          НАЧЕЛНИК

Датум:  25.06.2024. године                                                            Јовица Радуловић