У Плавој сали Српског културног центра,  09. јула 2021. године одржана је прва посебна сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су  присуствовала 22 одборника. Једногласно је усвојен сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 6. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 22.06.2021. године.
 2. Информација о стању и проблемима снабдијевања водом за пиће.
 3. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности предсједника Општинске изборне комисије Модрича.
 4. Разно.

Након усвајања записника са 6. редовне сједнице Скупштине општине Модрича, приступило се разматрању Информације о стању и проблемима снабдијевања водом за пиће. Учешће у расправи по овој тачки дневног реда узео је већи број одборника и посланици у Народној Скупштини Републике Српске, Стево Јоксимовић и Ристо Марић.

Након додатног појашњења од стране начелника општине Јовице Радуловића, помоћника министра Ресора за грађевинарство у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Миладина Гаћановића и директора „Водовод и канализација“ а.д. Живка Лазића  Информација је једногласно усвојена уз сљедеће закључке:

 1. Прихвата се Информација о стању и проблему снабдијевања водом за пиће АД „Водовод и канализација–Модрича“ као полазни материјал за даље поступање у циљу рјешавања постојећих нагомиланих проблема.
 2. У тренутним условима и редовно када се појаве несташице воде за пиће обавеза је АД „Водовод и канализација–Модрича“ и надлежних органа општине да одмах поступају у складу са чланом 73. Одлуке о водоводу и канализацији („Сл. гласник општине Модрича број 70/10“) ради спречавања неконтролисаног и ненамјенског трошења воде. Предузеће које врши услуге водоснабдијевања и корисници воде за пиће морају имати у виду да је вода намијењена искључиво за лично кориштење као воде за пиће и за остале потребе унутар домаћинства. При томе се мора имати у виду да је ненамјенска потрошња воде један од узрока несташице.
 1. Ради одрживог живота, посебно у новим насељима, потребно је стварати услове за снабдијевање водом из посебних извора за друге потребе (економске потребе домаћинства).
 2. Припремити и донијети нову Одлуку о водоводу и канализацији на првој наредној сједници Скупштине.
 3. Утврдити нови начин формирања цијене воде тако да цијена за реалну потрошњу једног домаћинства буде адекватна цијени у тој области којом се покривају основни трошкови, а да се прекомјерна потрошња плаћа по знатно већој цијени.
 4. Скупштина даје подршку и задужује начелника општине да настави активности у сарадњи са Владом Републике Српске и већинским акционарима у циљу изналажења рјешења за статус приватизованих предузећа из области комуналне дјелатности, у оквиру законских и финансијских могућности и надлежности, у интересу општине Модрича, и да о томе редовно информише Скупштину општине.
 5. Обзиром на пропуст – грешку Дирекције за приватизацију приликом приватизације „Водовод и канализација–Модрича“ Модрича, очекује се да правни сљедбеник Дирекције регулише финансијске обавезе у поступку преузимања – откупа акција од акционара
 6. У оквиру припреме за евентуалне коначне одлуке укључити Правобранилаштво Републике Српске.
 7. У рјешавању овог проблема треба укључити и општину Вукосавље, јер се ради о заједничкој потреби и интересу.
 8. Скупштина задужује начелника општине да ангажује цертификовану фирму која би урадила елаборат о тренутном стању и потребним мјерама за рјешавање проблема водоснабдијевања становника на цијелом подручју општине Модрича (у граду могућност побољшања стања изворишта, резервоара и мреже).
 9. Инспекцијски надзор (контролу) над спорвођењем Закона о комуналним дјелатностима и прописа донесених на основу овог закона врши комунална полиција јединице локалне самоуправе. По указаној потреби или на захтјев горе наведених органа инспецијски надзор може извршити и друга инспекција. Комунална полиција је поред овлашћења утврђених прописима о комуналној полицији овлашћена да контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са прописаним условима и контролише одржавање и кориштење комуналних објеката и уређаја као што су објекти за снабдјевање насеља и становништва водом за пиће. Надлежни контролни органи општине дужни су да почну са кориштењем права и извршавањем обавеза у овој области.
 1. У жељи и са намјером да општина Модрича, у складу са законом, преузме и активно користи власничка права и обавезе у АД „Водовод и канализација–Модрича“ и А.Д. „Комуналац“ Модрича, Скупштина општине даје овлашћење начелнику општине да предузме све неопходне законом предвиђене активности и именује представнике општинског капитала у органима управљања наведених акционарских друштава.

„Од преузимања дужности Начелника општине, моје опредјељење је актуелизовање питања водоснадбијевања, како градског, тако и руралног подручја. Препознали смо да је то један од кључних проблема, којим ћемо се бавити у мандатном периоду. Свакодневно смо суочени са питањима суграђана око рјешавања овог проблема и због тога смо заказали посебну сједницу, којој су присуствовали сви актери друштвено-политичког живота.  Драго ми је да је сједници присуствовао и представник ресорног министарства. Заједнички смо закључили да је пут доношење краткорочних мјера и рјешавање статусног питања  „Водовод и канализација“ а.д. „, истакао је начелник Радуловић.

„Данас смо разматрали изузетно важну тему за живот у локалној заједници, а то је питање водоснабдијевања. Скупштина је показала јединство и одговорност, те усвојила значајна документа, која отварају могућност да се убрзано ради  на трајном рјешавању овог проблема“, рекао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

На данашњој сједници именована је Комисијa за примопредају дужности предсједника Општинске изборне комисије Модрича у саставу: Мирјана Горановић, Богданка Ристић-Станић и Дејан Стојановић.