ZAPOSLENI U ODJELJENJU

Jovan Mišić

Jovan Mišić

NAČELNIK ODJELJENJA

Telefon: 053/810-470
E-mail: jovan.misic@modrica.ba

Biografija:
Rođen u Skugriću 21.01.1964.godine, opština Gradačac. Završio osnovnu i srednju školu u Gradačcu i upisao se na Tehnološki fakultet. Stekao zvanje Diplomiranog inženjera hemijske tehnologije na Tehnološkom fakulteteu u Banjaluci. Radio u Rafineriji  ulja Modriča više od 25 godina, od toga zadnjih 10 godina bio rukovodilac sektora Proizvodnja baznih ulja i parafina. U političkom životu bio biran kao odbornik SO-e u tri mandata. Otac dvoje djece.

Stanislav Vidić

dipl.pravnik

Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove boračko-invalidske zaštite
Lokal: 182

Dragan Predojević

dipl.pravnik

Samostalni stručni saradnik za pravne poslove boračko-invalidske zaštite i stambene komisije
Lokal: 177

Goran Pavičić

dipl.ekonomista

Samostalni stručni saradnik za stambeno rješavanje i dopunska prava
Lokal: 128

Ružica Karamanović

dipl.pravnik

Stručni savjetnik za građanska stanja i opšte poslove
Lokal: 181

Samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu
Telefon: 814-162
Lokal: 129

Dejan Nedić

dipl.politikolog

Samostalni stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica i civilnu zaštitu
Lokal: 177

Momčilo Lazendić

KV limar

Dostavljač pošte

Đuka Vuković

prerađivač voća i povrća

Kafe kuvarica

Biljana Matičić

Spremačica

Slavica Cvijanović

administrativni tehničar

Spremačica

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 053/810-511 ili 053/810-433.

Nadležnosti odjeljenja

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata koji se odnose na opšte poslove,
 2. poslove upravljanja ljudskim resursima,
 3. poslove na unapređenju sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa normom ISO 9001,
 4. rad i radne odnose zaposlenih,
 5. lična građanska stanja,
 6. prati, vodi i obezbjeđuje pravilnu primjenu Liste kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja,
 7. obezbjeđuje ispravnost dokumentarne i arhivske građe koja je preuzeta i pohranjena u arhivu,
 8. zajedničke poslove za Opštinsku upravu (poslovi ekonomata, umnožavanje i dostava materijala, čišćenje i daktilografski poslovi),
 9. priprema nacrte odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti i odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih prava i dužnosti,
 10. organizuje pružanje pravne pomoći građanima iz djelokruga opštinske uprave,
 11. obezbjeđuje primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama,
 12. obavlja poslove informisanja, odnosa s javnošću i organizuje javno obavještavanje o aktivnostima opštinskih organa,
 13. priprema i provodi postupak rješavanja pritužbi građana,
 14. obavlja poslove održavanja informacionog sistema računarske opreme,
 15. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti boračko-invalidske zaštite, žrtava odbrambeno-otadžbinskog rata i civilnih žrtava rata u okviru propisane nadležnosti, i odgovorno je za to stanje u granicama svojih prava i dužnosti,
 16. vodi evidenciju o licima koja su regulisala vojnu obavezu,
 17. obavlja poslove civilne zaštite i mjesnih zajednica,
 18. primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine,
 19. priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine nacrte i prijedloge odluka, drugih opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale za oblast iz svog djelokruga,
 20. vrši upravne, stručne i administrativne poslove za oblasti iz svog djelokruga,
 21. vrši stručne i administrativne poslove u postupku pokretanja javnih nabavki iz djelokruga odjeljenja i prati realizaciju nabavki,
 22. vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine, a koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.