ЗАПОСЛЕНИ У ОДЈЕЉЕЊУ

Дамир Стојановић

Дамир Стојановић

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Телефон: 053/810-348
E-mail: damir.stojanovic@modrica.ba


Данијела Мишић

дипл.политиколог

Самостални стручни сарадник за архиву
Локал: 175, 142

Обрад Кукобат

дипл.економиста

Виши стручни сарадник за пријем и информисање странака
Телефон: 810-433; 810-511

Милена Танасић

гимназија

Стручни сарадник за послове матичара у пријемној канцеларији
Локал: 174
E-mail: maticar@modrica.ba

Драган Савић

финансијски техничар

Стручни сарадник за послове матичара у МЗ Скугрић
Телефон: 876-405
E-mail: mkskugric@modrica.ba

Весна Мићић

економски техничар

Стручни сарадник за послове матичара у МЗ Врањак
Телефон: 871-199
E-mail: mkvranjak@modrica.ba

Биљана Антић

гимназија

Стручни сарадник за послове матичара у МЗ Дуго Поље
Телефон: 872-254
E-mail: mkdugopolje@modrica.ba

Слађана Саиловић

економски техничар

Стручни сарадник за послове матичара у МЗ Милошевац
Телефон: 870-184
E-mail: mkmilosevac@modrica.ba

-

-

Стручни сарадник за пријем поднесака, опште послове и овјере
Локал: 178

Биљана Мишић

математички техничар

Стручни сарадник за пријем поднесака, опште послове и овјере
Локал: 175

Мирјана Нинковић

економски техничар

Стручни сарадник за пријем поднесака, опште послове и овјере
Локал: 175

Миле Пурић

хемијски техничар

Стручни сарадник за протокол и картотеку
Локал: 179

Напомена: За позивање локала потребно је позвати број 053/810-511 или 053/810-433.

Надлежности одјељења

 1. извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и општих аката који се односе на грађанска стања и мјесне канцеларије (матичне књиге, држављанство, лично име), пријемну канцеларију, писарницу и друге послове опште управе,
 2. пријем и отпрема поште,
 3. овјера потписа, преписа и рукописа,
 4. издавање увјерења из јавних регистара,
 5. врше електронске провјере података у матичним књигама рођених и књигама држављана и достављају извјештаје надлежним органима,
 6. води евиденцију о печатима,
 7. пријем поднесака и достава електронски и физички одјељењима на обраду,
 8. информисање грађана у Центру за информисање,
 9. припрема нацрте одлука и других аката из своје надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих права и дужности,
 10. доставља податке надлежним органима о умрлим лицима ради брисања из централног бирачког списка,
 11. пружа правну помоћ грађанима из дјелокруга општинске управе,
 12. на иницијативу надлежних одјељења у складу са законом врши припрему и ажурирање брошура, образаца и захтјева,
 13. примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,
 14. припрема за Скупштину општине и Начелника општине нацрте и приједлоге одлука, других општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга,
 15. врши управне, стручне и административне послове за области из свог дјелокруга,
 16. врши управне, стручне, административне и друге послове које му повјери Скупштина општине и Начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.