ZAPOSLENI U ODJELJENJU

Damir Stojanović

Damir Stojanović

NAČELNIKA ODJELJENJA

Telefon: 053/810-348
E-mail: damir.stojanovic@modrica.ba


Danijela Mišić

dipl.politikolog

Samostalni stručni saradnik za arhivu
Lokal: 175, 142

Obrad Kukobat

dipl.ekonomista

Viši stručni saradnik za prijem i informisanje stranaka
Telefon: 810-433; 810-511

Milena Tanasić

gimnazija

Stručni saradnik za poslove matičara u prijemnoj kancelariji
Lokal: 174
E-mail: maticar@modrica.ba

Dragan Savić

finansijski tehničar

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Skugrić
Telefon: 876-405
E-mail: mkskugric@modrica.ba

Vesna Mićić

ekonomski tehničar

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Vranjak
Telefon: 871-199
E-mail: mkvranjak@modrica.ba

Biljana Antić

gimnazija

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Dugo Polje
Telefon: 872-254
E-mail: mkdugopolje@modrica.ba

Slađana Sailović

ekonomski tehničar

Stručni saradnik za poslove matičara u MZ Miloševac
Telefon: 870-184
E-mail: mkmilosevac@modrica.ba

-

-

Stručni saradnik za prijem podnesaka, opšte poslove i ovjere
Lokal: 178

Biljana Mišić

matematički tehničar

Stručni saradnik za prijem podnesaka, opšte poslove i ovjere
Lokal: 175

Mirjana Ninković

ekonomski tehničar

Stručni saradnik za prijem podnesaka, opšte poslove i ovjere
Lokal: 175

Mile Purić

hemijski tehničar

Stručni saradnik za protokol i kartoteku
Lokal: 179

Napomena: Za pozivanje lokala potrebno je pozvati broj 053/810-511 ili 053/810-433.

Nadležnosti odjeljenja

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata koji se odnose na građanska stanja i mjesne kancelarije (matične knjige, državljanstvo, lično ime), prijemnu kancelariju, pisarnicu i druge poslove opšte uprave,
 2. prijem i otprema pošte,
 3. ovjera potpisa, prepisa i rukopisa,
 4. izdavanje uvjerenja iz javnih registara,
 5. vrše elektronske provjere podataka u matičnim knjigama rođenih i knjigama državljana i dostavljaju izvještaje nadležnim organima,
 6. vodi evidenciju o pečatima,
 7. prijem podnesaka i dostava elektronski i fizički odjeljenjima na obradu,
 8. informisanje građana u Centru za informisanje,
 9. priprema nacrte odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti i odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih prava i dužnosti,
 10. dostavlja podatke nadležnim organima o umrlim licima radi brisanja iz centralnog biračkog spiska,
 11. pruža pravnu pomoć građanima iz djelokruga opštinske uprave,
 12. na inicijativu nadležnih odjeljenja u skladu sa zakonom vrši pripremu i ažuriranje brošura, obrazaca i zahtjeva,
 13. primjenjuje propise Skupštine opštine i Načelnika opštine,
 14. priprema za Skupštinu opštine i Načelnika opštine nacrte i prijedloge odluka, drugih opštih i pojedinačnih akata, analitičko-informativne i druge materijale za oblast iz svog djelokruga,
 15. vrši upravne, stručne i administrativne poslove za oblasti iz svog djelokruga,
 16. vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine, a koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.